Lâu quá cả năm tui mới chơi lại jxOffline, năm nay Offline có nhiều bản tiến bộ hơn năm trước nhiều.
Nhân đây tui hướng dẫn các bạn cách chỉnh tỷ lệ rớt tiền & đồ. Câu này năm ngoái CuBin có hỏi tui trên forum AlexTuan nhưng tui nghỉ chơi luôn từ đó (chắc bi giờ hắn đã biết, nhưng nhiều bạn không biết, hi hi)

Các vấn đề các bạn quan tâm với việc chỉnh tỷ lệ rớt tiền & đồ là :
1. Làm sao cho rớt ra cả đống tiền & đồ như boss mà không chỉ rớt ra 1 cái như quái ?
2. Làm sao cho ra tiền nhiều ?
3. Làm sao cho ra đồ nhiều ?
4. Làm sao cho ra những món đồ tùy thích ?
5. Làm sao cho ra đồ xịn ?

Bài này lấy ví dụ với con Boss Nam Tống Nguyên Soái.

Câu 1 :
+ Các bạn mở file Settings\npcS.txt ra, cột "Treasure" chính là cột chỉ tổng số đồ & tiền sẽ rớt ra
+ Ví dụ con Heo trắng có Treasure = 1, con Nam Tống đại tướng là 24. Nghĩa là đánh con heo có thể rớt ra tối đa 1 **c tiền hoặc 1 **c đồ, trong khi đánh con đại tướng có thể rớt ra tối đa 24 **c tiền và 24 **c đồ ! Ai đó thử chỉnh lên 1000 không bít có đầy màn hình không ?
+ Tuy nhiên số đó là số tối đa, hãy xem tiếp ...

Câu 2 :
+ Trước tiên các bạn xem trong file npcS.txt, cột ExpParam. Con Nam Tống nguyên soái có ExpParam là 800000, nghĩa là đánh chết nó sẽ được 800000 kinh nghiệm, và số tiền rớt ra tùy vào số Exp này.
+ Các bạn chuyển đến cột DropRateFile, có giá trị là "\Settings\droprate\songjing.ini". Nghĩa là tất cả những thứ rơi ra khi đánh chết con này được định nghĩa trong file songjing.ini (songjing phát âm theo tiếng Hoa là chữ Tống Kim - 宋金). File này có dạng sau :

[Main]
Count=2
RandRange=100
MagicRate=50
MoneyRate=50
MoneyScale=10
MinItemLevel=1
MinItemLevelScale=1
MaxItemLevel=5
MaxItemLevelScale=10

[1]
Genre=4
Detail=99
Particular=1
RandRate=25

[2]
Genre=0
Detail=0
Particular=1
RandRate=50


+ Cái "[Main]" và cái "[1]" và cái “[2]” được gọi là các Section, ở đây ta thấy có 3 section là [Main] và [1] và [2].
+ MoneyRate là tỷ lệ rơi ra tiền trên tổng số có thể rớt ra, tính bằng phần trăm. Ở trên các bạn đã thấy Treasure là 24, MoneyRate=50 thì sẽ rớt ra 24x50% tức là 12 đống tiền (có khi hơn kém 1).
+ MoneyScale là tỷ lệ giá trị của mỗi đống tiền trên điểm kinh nghiệm nhận được, tính bằng phần trăm. Ở trên bạn đã thấy ExpParam = 800000, vậy mỗi đống tiền rơi ra sẽ có giá là 800000x10% = 80000 lượng.

Câu 3 :
+ Để cho ra đồ nhiều các bạn chỉnh MagicRate ở trong file trên, đó là tỷ lệ rớt đồ tính bằng phần trăm. Ở trên các bạn đã thấy Treasure là 24, và MagicRate bây giờ là 50, vậy sẽ rớt ra 24x50% = 12 món đồ (có khi hơn kém 1)

Câu 4 :
+ Những loại đồ có thể rớt ra mô tả ở mục Count. Count = 1 nghĩa là luôn rớt ra 1 loại đồ. Mấy con Nhím có count = 70 nghĩa là có thể rớt ra đến 70 món khác nhau. Các món khác nhau không tính đẳng cấp, ví dụ Lang Nha Bổng và Kim Cô Bổng chỉ tính là 1 món vì nó cùng là bổng, chỉ khác đẳng cấp.
+ Trong section [1] và [2] là phần mô tả 2 món sẽ rơi ra.
+ Genre, Detail và Particular thì các bạn quá biết là cái gì rồi phải không ? Đó là ID của món đồ, nó nằm trong các file "Settings\Item\*.txt". Món [1] có ID như ở trên là "4-99-1" chính là cái Nhạc Vương Kiếm. Bạn mở file questkey.txt ra sẽ thấy cái kiếm có ID như vậy, nếu bạn dùng server khác thì có thể nó mang ID khác. Món [2] là cây đao, tuy nhiên chưa biết đao gì.
+ Ở câu 3 các bạn tính được nó sẽ rớt ra 12 món, tuy nhiên chưa chắc là 12 cây Nhạc Vương Kiếm hay 12 cây đao !!!
+ Ở trong section [1] có RandRate=25, đó là "khả năng" rớt ra món đồ thứ 1. Khả năng này tính bằng giá trị RandRate đó chia cho số RandRange ở section Main. Ta tính được tỷ lệ là 25/100 = 25%. Vậy khả năng khi 1 món đồ rớt ra là Nhạc Vương Kiếm sẽ là 25%, vậy tối đa trong 12 món rớt ra sẽ có 25%x12 = 3 cây kiếm. Khả năng 1 món rớt ra là đao sẽ là 50%, tức là rớt ra 6 cây đao.
+ Tóm lại khi đánh chết con này tối đa sẽ ra Treasure=24 món đồ (câu 2), thực tế sẽ rơi ra 12 món (câu 3), và trong 12 món này sẽ có 3 cây Nhạc Vương Kiếm và 6 cây đao (câu 3). Vậy còn 3 món nữa ở đâu ? 3 món đó sẽ không rớt ra, hi hi, vì file chỉ cho rớt có 2 món thôi.
+ Tổng RandRate tất cả các món không quá RandRange.

Câu 5 :
+ MinItemLevel & MaxItemLevel là mức độ VIP ngẫu nhiên của món đồ rơi ra, tính từ 1 đến 10. Level 1 cho ra đồ trắng, level 10 cho ra đồ xanh nhiều dòng op cao (cũng random thôi). Trong file cho thấy mức độ Vip là từ 1 đến 5, cây Nhạc Kiếm thì cái nào cũng như nhau, nhưng cây đao sẽ cho ra ngẫu nhiên các op với độ xịn từ MinItemLevel = 1 đến MaxItemLevel = 5.
+ MinItemLevelScale và MaxItemLevelScale là “Yêu cầu đẳng cấp” của món đồ, tức là yêu cầu level của người sẽ đeo nó. Có 10 mức tương ứng là : không yêu cầu đẳng cấp, yêu cầu cấp 9, cấp 18, cấp 27, cấp 36, v.v…. Y/c đẳng cấp này sẽ random từ Min đến Max. Thuộc tính này dĩ nhiên chỉ tác động đến cây đao, chứ không ảnh hưởng đến vật phẩm nhiệm vụ. Khi rớt ra cây đao yêu cầu đẳng cấp mức 10 thì nó sẽ là Đại Phong Đao, mức 9 sẽ là cây Thanh Long Đao.

Có j mọi người cho ý kiến nha