Xin chào ! Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1
 1. #1
  Thành Viên Avatar của vuduymanh
  Tham gia ngày
  May 2018
  Đến từ
  Ba Lăng Huyện
  Bài gửi
  32
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  14  
  Thanked 20 Times in 13 Posts  

  Cẩm nang dành cho newbie và ACE dev JX LINUX

  Sau một thời gian dài bận công việc.... thấy trong diễn đàn có nhiều mới và hay cũng như để khuấy động lại tinh thần đam mê dev jx linux nên mình xin mạo muội làm chuột bạch để chắt lọc và tổng hợp lại những cái cơ bản và có ích dành cho ACE đã và đang tập dev jx Linux..... Nếu có gì không chuẩn thì ACE góp ý và bổ sung thêm dưới bài viết.... Mình sẽ tổng hợp lại những đóng góp của mọi người và viết nên trang đầu để ACE tiện học hỏi theo dõi và tránh lãng phí thời gian và tiền bạc....Mong ACE ủng hộ nhiệt tình vì đam mê jx linux ngày càng phát triển.  Mã:
  1.Share tool jxEdit - edit một vài thứ trong server hay mới nhất:
  
  
  Chỉnh tỷ lệ rớt đồ
  Dùng chỉnh tỷ lệ rớt đồ trong các file droprate : mở file droprate, nạp danh sách item, chỉnh các thông số, add item vào file droprate, và save lại. Tính năng này chưa có chỉnh rớt tiền.
  
  Chỉnh shop
  Chỉnh các item có trong shop Hiệu thuốc, Thợ rèn, Tạp hóa, ....: nạp danh sách shop trong file buysell.txt, chọn 1 shop để hiện danh sách hàng trong shop, chọn 1 món hàng và add vào shop, save lại.
  .
  Tìm kiếm nội dung
  Dùng để tìm 1 câu nào đó trong các file. Ví dụ bạn muốn biết tất cả các task nào đã được dùng trong các script (để tạo task mới không trùng) thì : nhập "SetTask(" vào chuỗi cần tìm, chọn đường dẫn bắt đầu tìm là folder script, nhấn nút Tìm kiếm, thì bạn sẽ được danh sách các file script có chuỗi SetTask. Ví dụ nữa : bạn biết 1 NPC nào đó có nói câu "Ban can co lenh bai" nhưng không biết file script của Npc này là file nào, thì bạn dùng chức năng này để tìm ra file có chứa câu nói đó.
  
  Cách sử dụng
  Download về có 2 file, bỏ vào trong folder của server (cùng cấp với các folder Settings, Script).
  
  Link download :
   [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  
  2. Chỉnh kinh nghiệm và số tiền:
  
  Chép settings\npc\player\level_exp.txt từ server qua client
  settings/ gamesetting.ini/ [ServerConfig] ExpRate= 500 để 100 giống VNG
  MoneyRate=100 nên 20
  
  3. Xóa cột giới hạn giờ chơi:
  
  sever và client: player_limittime.ini/ CloseLimit=1
  
  
  
  
  
  
  4. Cách bật/tắt các sự kiện cũng như việt hóa:
  
  Bạn chỉnh trong s3relay/relaysetting/task/tasklist.ini, file này nó quy định gọi file để chạy dạng timer vậy đó. Nói sơ lun, Count của nó khai báo tổng id task khai báo + 1, cách thức gọi thì làm theo những cái có sẵn. Mún nó không chạy 1 id task nào mà mình khai thì thêm ở dưới nó ExcutedCount=-1 là nó sẽ ko chạy. Điều chỉnh thời gian thì bạn chỉnh ở những file .lua ở relaysetting/task, ví dụ cho bạn ỏ dưới đó
  Code:
  function TaskShedule()
  TaskName("Phong L¨ng §é 0:25") --tên sự kiện, muốn viết gì cũng được cũng ko quan trọng.
  TaskTime(10,00); --giờ event sẽ được chạy
  
  --ÉèÖüä¸ôʱ¼ä£¬µ¥Î»Îª•ÖÖÓ
  TaskInterval(1440) --60•ÖÖÓÒ»´Î ---nó sẽ chạy suốt trong cái interval timer. Ở đây là mặc định mỗi h nó chạy 1 lần 60*24 = 1440 (60: phút , 24: giờ)
  
  --ÉèÖô¥•¢´ÎÊý£¬0±íʾÎÞÏÞ´Î � �� �ý
  TaskCountLimit(0) --cái này mình ko rõ lắm chưa sử dụng nhìu nên toàn để mặc dịnh là 0
  OutputMsg("=================PHONG LANG DO RUN=================="); --dang print thôi
  end
  
  function TaskContent()
  GlobalExecute("dwf \\script\\missions\\fengling_ferry\\fldmap_boat1.l ua fenglingdu_main()") --gọi hàm bạn đã viết ở folder script
  end
  
  function GameSvrConnected(dwGameSvrIP)
  end
  function GameSvrReady(dwGameSvrIP)
  end
  
  
  5.code nhận vòng sáng và danh hiệu jx linux
  
  Thêm dòng này lên đầu:
  Code:
  Include("\\script\\global\\titlefuncs.lua")
  
  
  Code:
  IncludeLib("SETTING")
  Include("\\script\\lib\\awardtemplet.lua")
  Include("\\script\\item\\gamemaster\\gm.lua")
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  Include("\\script\\global\\fuyuan.lua")
  --Include("\\script\\global\\hotrothem.lua")
  
  
  
  function abcxyz(nindex)
  Title_AddTitle(nindex, 1, 4302359);
  Title_ActiveTitle(nindex);
  SetTask(1122, nindex);
  end
  function DanhHieu()
  local szTitle = "<npc>moi ban chon danh hieu"
  local tbOpt =
  {
  {"VL Kiet xuat", abcxyz,{85}},
  {"VL Minh Chu", abcxyz,{188}},
  {"Ngu Long", abcxyz,{165}},
  {"Ngu Long", abcxyz,{150}},
  {"Ngu Long", abcxyz,{189}},
  {"Tuyet The Cao Thu", abcxyz,{235}},
  {"Manh Long Tranh Ba", abcxyz,{228}},
  {"Manh Long Tranh Ba", abcxyz,{263}},
  {"Tho¸t"},
  }
  CreateNewSayEx(szTitle, tbOpt)
  end
  
  
  6. code add đồ xanh :
  
  tbDoXanh =
  {
  [1]=
  {
  szName = "D©y chuyÒn",
  tbEquip =
  {
  {"Toµn th¹ch h¹ng liªn",0,4,0},
  {"Lôc PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1},
  }
  },
  [2]=
  {
  szName = "¸o gi¸p",
  tbEquip =
  {
  {"ThÊt B¶o Cµ Sa",0,2,0},
  {"Ch©n Vò Th¸nh Y",0,2,1},
  {"Thiªn NhÉn MËt Trang",0,2,2},
  {"Gi¸ng Sa Bµo",0,2,3},
  {"§*êng Nghª gi¸p",0,2,4},
  {"V¹n L*u Quy T«ng Y",0,2,5},
  {"TuyÒn Long bµo",0,2,6},
  {"Long Tiªu ®¹o Y",0,2,8},
  {"Cöu VÜ B¹ch Hå trang",0,2,9},
  {"TrÇm H*¬ng sam",0,2,10},
  {"TÝch LÞch Kim Phông gi¸p",0,2,11},
  {"V¹n Chóng TÒ T©m Y",0,2,12},
  {"L*u Tiªn QuÇn",0,2,13},
  }
  },
  [3]=
  {
  szName = "§ai l*ng",
  tbEquip =
  {
  {"Thiªn Tµm Yªu §¸i",0,6,0},
  {"B¹ch Kim Yªu §¸i",0,6,1},
  }
  },
  [4]=
  {
  szName = "Giµy",
  tbEquip =
  {
  {"Cöu TiÕt X*¬ng VÜ Ngoa",0,5,0},
  {"Thiªn Tµm Ngoa",0,5,1},
  {"Kim Lò hµi",0,5,2},
  {"Phi Phông Ngoa",0,5,3},
  }
  },
  [5]=
  {
  szName = "Bao tay",
  tbEquip =
  {
  {"Long Phông HuyÕt Ngäc Tr¹c",0,8,0},
  {"Thiªn Tµm Hé UyÓn",0,8,1},
  }
  },
  [6]=
  {
  szName = "Nãn",
  tbEquip =
  {
  {"Tú L« m•o",0,7,0},
  {"Ngò l•o qu¸n",0,7,1},
  {"Tu La Ph¸t kÕt",0,7,2},
  {"Th«ng Thiªn Ph¸t Qu¸n",0,7,3},
  {"YÓm NhËt kh«i",0,7,4},
  {"TrÝch Tinh hoµn",0,7,5},
  {"¤ Tµm M•o",0,7,6},
  {"Quan ¢m Ph¸t Qu¸n",0,7,7},
  {"¢m D*¬ng V« Cùc qu¸n",0,7,8},
  {"HuyÒn Tª DiÖn Tr¸o",0,7,9},
  {"Long HuyÕt §Çu hoµn",0,7,10},
  {"Long L©n Kh«i",0,7,11},
  {"Thanh Tinh Thoa",0,7,12},
  {"Kim Phông TriÓn SÝ ",0,7,13},
  }
  },
  [7]=
  {
  szName = "Vò khÝ c©n chiÕn",
  tbEquip =
  {
  {"HuyÒn ThiÕt KiÕm",0,0,0},
  {"§¹i Phong §ao",0,0,1},
  {"Kim C« Bæng",0,0,2},
  {"Ph¸ Thiªn KÝch",0,0,3},
  {"Ph¸ Thiªn chïy",0,0,4},
  {"Th«n NhËt Tr•m",0,0,5},
  }
  },
  [8]=
  {
  szName = "Ngäc béi",
  tbEquip =
  {
  {"Long Tiªn H*¬ng Nang",0,9,0},
  {"D*¬ng Chi B¹ch Ngäc",0,9,1},
  }
  },
  [9]=
  {
  szName = "Vò khÝ tÇm xa",
  tbEquip =
  {
  {"B¸ V*¬ng Tiªu",0,1,0},
  {"To¸i NguyÖt §ao",0,1,1},
  {"Khæng T*íc Linh",0,1,2},
  }
  },
  [10]=
  {
  szName = "NhÉn",
  tbEquip =
  {
  {"Toµn Th¹ch Giíi ChØ ",0,3,0},
  }
  },
  }
  function laydoxanh()
  if check_faction() == 1 then
  Talk(1, "", "Gia nhËp m«n ph¸i míi cã thÓ nhËn trang bÞ ")
  return
  end
  local tbOpt = {}
  for i=1, getn(tbDoXanh) do
  tinsert(tbOpt, {tbDoXanh[i].szName, laydoxanh1, {i}})
  end
  
  tinsert(tbOpt, {"Kªt thóc ®èi tho¹i."})
  CreateNewSayEx("<npc>Xin mêi lùa chän trang bÞ:", tbOpt)
  end
  function laydoxanh1(nType)
  local tbEquip = %tbDoXanh[nType]["tbEquip"]
  local tbOpt = {}
  for i=1, getn(tbEquip) do
  tinsert(tbOpt, {tbEquip[i][1], laydoxanh2, {i, nType}})
  end
  
  tinsert(tbOpt, {"Kªt thóc ®èi tho¹i."})
  local szTitle = format("<npc>Xin mêi lùa chän trang bÞ:")
  CreateNewSayEx(szTitle, tbOpt)
  end
  function laydoxanh2(nIndex, nType)
  local tbOpt = {}
  tinsert(tbOpt, {"Kim", laydoxanh3, {nIndex, nType, 0}})
  tinsert(tbOpt, {"Méc", laydoxanh3, {nIndex, nType, 1}})
  tinsert(tbOpt, {"Thñy", laydoxanh3, {nIndex, nType, 2}})
  tinsert(tbOpt, {"Háa", laydoxanh3, {nIndex, nType, 3}})
  tinsert(tbOpt, {"Thæ ", laydoxanh3, {nIndex, nType, 4}})
  
  
  tinsert(tbOpt, {"Kªt thóc ®èi tho¹i."})
  local szTitle = format("<npc>Chän hÖ:")
  CreateNewSayEx(szTitle, tbOpt)
  end
  function laydoxanh3(nIndex, nType, nSeries)
  g_AskClientNumberEx(0, 60, "Sè l*îng:", {laydoxanh4, {nIndex, nType, nSeries}})
  end
  function laydoxanh4(nIndex, nType, nSeries, nCount)
  local tbEquipSelect = %tbDoXanh[nType]["tbEquip"][nIndex]
  for i=1,nCount do AddItem(tbEquipSelect[2], tbEquipSelect[3], tbEquipSelect[4], 10, nSeries, 100, 10) end
  end
  
  
  7.Cách tắt/Bật Cẩm nang hoàng kim :
  
  bạn vào droprate trong setting . tìm các mục droprate từ 1x đến 9x rồi tìm tới ID quy định cẩm nang hoàng kim rồi xóa cái rate nó đi là ko rớt . Còn nếu muốn dùng đc phải lấy script của update2.1 cgalaxy . ( lấy cái script của cẩm nang . và nhớ chọn đúng đường dẫn quy định đến Script đó )
  
  8. cách thêm op vào phi phong: Phi phong vô cực bị lổi,chỉ sài được phi phong khấp thần trở xuống
  
  Tải vài update 4 của boynhay mở file goldeqiup.txt lên rồi copy mấy cái dòng phi phong mà bị lỗi trong đó bỏ qua cái sv của bạn đang chơi . nhớ đồng bộ client vs sv.
  
  
  9. Chỉnh map load sv Linux:
  
  Chỉnh ở file này: gateway\s3relay\settings\worldset.txt
  Ví dụ mình chỉnh như này là chỉ load map Ba lăng huyện: 
  Code:
  MAP_ID  GAMESVR_SET_1  GAMESVR_SET_2  GAMESVR_SET_3  GAMESVR_SET_4  GAMESVR_SET_5  GAMESVR_SET_6  GAMESVR_SET_7 GAMESVR_SET_8 GAMESVR_SET_9  GAMESVR_SET_10  GAMESVR_SET_11  GAMESVR_SET_12  GAMESVR_SET_13  GAMESVR_SET_14 GAMESVR_SET_15  GAMESVR_SET_16  ±¸×¢
  53  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  °ÍÁêÏØ
  Muốn mở thêm map khác thì copy cả dòng 53 rồi paste xuống dưới, sửa số 53 thành ID map muốn mở, ID map xem ở maplist.ini.
  
  10.Code nguyên liệu ép đồ tím:
  
  - Huyền Tinh khoáng thạch:
  Code:
  AddItem(6,1,147,cấp,0,0,0) --cấp từ 1 - 10
  - Các loại khoáng thạch ép đồ tím và ép HKMP:
  Code:
  AddItem(6,1,149,1,0,0,0) --đá hiện 1
  AddItem(6,1,150,1,hệ,0,0) --đá ẩn 1, hệ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tương ứng 0 1 2 3 4
  AddItem(6,1,151,1,0,0,0) --đá hiện 2
  AddItem(6,1,152,1,hệ,0,0) --đá ẩn 2, hệ như trên
  AddItem(6,1,153,1,0,0,0) --đá hiện 3
  AddItem(6,1,154,1,hệ,0,0) --đá ẩn 3, hệ như trên
  - Sát thủ giản:
  Code:
  AddItem(6,1,400,90,hệ,0,0) --hệ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tương ứng 0 1 2 3 4
  - 3 loại Thủy Tinh:
  Code:
  AddEventItem(239) --Lam Thủy Tinh
  AddEventItem(240) --Tử Thủy Tinh
  AddEventItem(241) --Lục Thủy Tinh
  - Phúc duyên:
  Code:
  AddItem(6,1,122,1,0,0,0) --tiểu
  AddItem(6,1,123,1,0,0,0) --trung
  AddItem(6,1,124,1,0,0,0) --đại
  - Đồ phổ HKMP: file magicscript.txt từ dòng 241 - 393
  
  11.Nhiệm vụ dã tẩu ? muốn tăng lần huỷ bỏ lên thì phải làm như thế nào ? và làm nv không giới hạn:
  
  vào file th dã tẩu sửa lại. (season.lua)
  
  if nNum>=40 then
  Say("Ha! Ha! V?thi誹 h蕺p n祔! M鏸 ng祔 l祄 40 l莕 l? r錳! Ng祔 mai tr?l筰 nh?", 0);
  return 0;
  end;
  ở line 47 file seasonnpc.lua script/global 
  sửa cái 40 này
  còn giới hạn hình như dòng 664 mycacel > 2
  
  
  12.Làm sao xoá item trong 1 shop ?
  
  Tất cả npc dược ở thành thị đều include vào npc dược ở Tương Dương nên bác chỉ cần xóa item này ở đây là được. Hoặc việt hóa nguyên npc này là all tất dược ở thành thị. 
  Nhưng bác lần vào Npc dược ở Tương Dương thì nó lại ko có quy định các mã item 015 2019 2036 ví dụ thế mà chỉ có lệnh đối thoại. Nhưng bác nhìn lên đầu file script NPC này nó sẽ quy định item ở file good hay buysell gì đó. Bác lần đến chỗ file đó có đường dẫn luôn, mở thư mục đó nó có nhiều file định dang là .txt nên mở excel lên là được.
  
  Nếu bác Việt hóa rồi thì tìm trong thư mục đó ( gồm cả good, buysell,... ko nhớ nữa) có 1 file quy định tên item và ID mở nó lên tìm dòng chứa tên là Hồi thiên..... >>>> ô bên cạnh có id là cũng chả nhớ nốt lắm 20XX gì hay sao ấy.
  
  Nhớ lấy ID cần xóa ** thể là 20xx. Mở file good hoặc buys ( vì ko nhớ nên bác cứ mở file nào thấy toàn số và số trên là 20xx dưới là quy định ô gán item 234 235 666 777 dạng như thế này) ctrl + f cho lẹ gõ tìm 20xx id cần xóa và xóa thôi. Run lại sever
  
  
  13.lỗi giao dịch và Lỗi bày bán hàng SV linux: 
  
  Download file này :  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  giải nén ra được thư mục lang, chép đè vào thư mục lang/sever1
  
  14.Giúp về hàm lệnh bài admin
  
  Bạn muốn thêm LB Admin và game thì bạn có thể thêm nó là 1 vật phẩm trong questkey.txt đó. Gán res cho nó, không thì xài cái res cũ của LB Tân thủ hay j j đó cũng được. Rồi thêm chức năng admin cho nó, rồi dùng lệnh lấy ra mà xài.
  
  15.Chỉnh thời gian mất item rơi trên mặt đất trong jx Linux
  
  bạn vào Settings\obj mở file ObjData.txt lên bằng excel rồi tìm cột LifeTime cột này quy định thời gian item tồn tại dưới đất được tính = s nên bạn cứ chỉnh = số giây ,chỉnh về 120s (tức là 2 phút ) số càng lớn thì time mất càng lâu.
  
  16.Vượt Ải Linux chỉnh Vượt Ải 1 người hoặc 2 ngừoi
  
  script\missions\challengeoftime\npc\dragonboat_mai n.lua
  
  if (GetTeamSize() < 4) then
  Say("Xin lçi! §éi tham gia 'NhiÖm vô Th¸ch thøc thêi gian' cÇn ph¶i cã Ýt nhÊt <color=red>4<color> ng*êi!",0)
  return
  end
  Sửa lại số 4 tùy ý
  
  17.Giúp về Hút hít linux
  
  Bạn mở file magicattrib.txt tại đường dẫn: Server\settings\item\004\magicattrib.txt
  
  Tại cột thứ 5, bạn gióng từ trên xuống, tìm giá trị 136. Đấy là dòng quy định hút sinh lực
  Bạn chỉnh lại giá trị tại cột 13, 14 cao lên là dc.
  
  
  
  Tương tự giá trị 137 là hút nội lực.
  Giá trị 139 là Kỹ năng vốn có.
  Giá trị 114 là Kháng tất cả.
  Giá trị 115 là Tốc độ đánh.
  Giá trị 88 là Phục hồi sinh lực.
  Giá trị 92 là Phục hồi nội lực.
  Vân vân....
  
  
  
  Sau khi đã chỉnh tại server, bạn copy file magicattrib.txt sang client tại đường dẫn tương tự để đồng bộ hóa. Vào game thưởng thức thành quả
  
  Bạn cũng có thể thay đổi giá trị lên cao hơn. Ví dụ tại dòng 65, hút sinh lực 1 - 3%, bạn đổi thành 3 - 5%, các dòng tiếp theo cứ thế tăng lên.
  Kỹ năng vốn có + 3, 5, 7, 9
  --> server toàn đồ xanh khủng, khỏi cần hoàng kim với đồ tím...
  Mang set động sát may mắn 100% + ăn quế hoa tửu, thiên sơn bảo lộ, treo auto là ra nhé 
  - Tỉ lệ rơi đồ maxop:
  + trong settings/droprate/npcdroprate.ini
  [Main]
  Count=50
  RandRange=1000000
  MagicRate=10
  MoneyRate=10
  MoneyScale=50
  MinItemLevel=9
  MinItemLevelScale=20
  MaxItemLevel=10
  MaxItemLevelScale=10
  nếu là Linux VNG: vào Magiccatrib.txt chỉnh giá trị các opt (min=max)
  
  18.hướng dẫn xóa bớt map load gameserver linuxx
  
  gateway\s3relay\settings\worldset.txt
  Bonus thêm 1 số tên Map đã dịch 
  333-hoa sơn phái
  341-bắc thảo nguyên
  512-vân trung đạo
  513-bách hoa cốc
  853-862 viêm đế bảo tàng
  872-biện kinh nguyên thanh âm
  871-lâm an thanh âm
  874-biện kinh yên kì
  873-lâm an yên kì
  863-trại bào
  868-hoang mạc chiến trường
  876-cổ thành chiến trường
  882-tái trạo bào chuẩn bị chiến trường
  886-hoang thạch lĩnh xung đột chiến trường
  889-ngọc lầm trở túc chiến trường
  892-phạm đảo bí cảnh
  896-cửu châu cốc
  901-thất tịch hoạt động
  926-kích cổ truyền hoa hoạt động
  935-thiên trì bí cảnh hoạt động tầng 1
  947-thiên trì bí cảnh tầng 10
  949-thí điểm cốc
  957-sấm quan mật thất
  958-quỷ mộc nhân trường 
  959-tân lưỡng thủy động
  960-hoàng thành ti lôi đài
  961-khổi quỷ mộc nhân chuẩn bị
  962-viêm đế bảo tàng thạch chuẩn bị
  968-nguyệt ca đảo
  969-nguyệt ca bí cốc
  967-vô danh bí cảnh
  
  19.Về Tính Năng phong vân bảo điện:
  
  Thêm code sau vào Lễ quan:
  
  Include("\\script\\event\\bingo_machine\\bingo_mac hine_gs.lua")
  
  function PVBD()
  OpenBingoMachine()
  end
  
  Nguyên liệu dùng hàm :
  
  function nguyenlieu()
  AddStackItem(200,6,1,2312,1,0,0,0)
  AddStackItem(200,6,1,2312,1,0,0,0)
  AddStackItem(200,6,1,2312,1,0,0,0)
  end
  
  20.Thần Hành Phù không hiển thị nhưng vẫn sử dụng được Và script add thần hành phù vào NPC luôn 
  
  Tải bản patch 2.1 của cgalaxy hoặc patch của yoken . vào data copy các file . dmjx01.pak đến dmjx06.pak . sau đó chép qua client đang sử dụng . đồng thời nhớ khai báo file pak vào trong pakage.ini ngoài client
  Script nhận thần hành phù: shenxingfu.lua
  AddItem(6,1,x,1,0,0,0)
  Trong đó X là số Item của thần hành phù hoặc các Item nằm trong setting/item/004/magicscript.txt
  vào đó seach Thần hành phù rồi lấy ID của nó bỏ vào . hình như là cột số 3 ( bỏ cái cột Name ra )
  
  21.Hỏi về cách sửa điểm tinh lực hỗn thạch trên trang bị jx linux
  
  Tinh lực tài phú sửa trong normal.txt server1 và gateway nhé
  E:\jxser-yoken\server1\rolevalueladder_setting
  E:\jxser-yoken\server1\itemexchange_setting
  
  File Normal.txt 
  đồng bộ qua gateway luôn nhé
  chép vào script/missions/tifu/shenxingfu.lua và script/item/ib/shenxingfu.lua là việt hóa
  
  
  22.Thêm lệnh dofile vào hàm main của script muốn reload
  
  file Lễ Quan:
  Tìm hàm main:
  Mình thêm vào như sau:
  Code:
  function main()
  dofile("script/global/•ÈË_Àñ¹Ù.lua");
  dialog_main()
  end
  Chú ý bên trong dofile là đường dẫn chính xác tới file cần reload (dạng no font) : ở đây là Lễ Quan
  Như vậy trong game mỗi khi bấm vào Lễ Quan thì tự động thực hiện lệnh dofile: reload lại file này
  Các file script khác làm tương tự
  
  23.Item gọi boss cả đại và tiểu:
  
  1. Bác theo đường dẫn này đây là file lễ quan /home/jxser/server1/script/global/•ÈË_Àñ¹Ù.lua
  
  mở nó ra bác viết đoạn script này để đối thoại với lễ quan nhận lệnh bài gọi boss
  
  function main()
  dofile("script/global/tieungao/duatopnhanthuong.lua");
  local tbSay = {}
  tinsert(tbSay,"Lay lenh bai goi boss./lenhbaigoiboss")  
  tinsert(tbSay,"Ket thuc doi thoai./Quit")
  Say("Dai hiep can gi:", getn(tbSay), tbSay)
  
  end;
  
  function lenhbaigoiboss()
  for i =1,10 do--lap 10 lan de lay 10 cai lenh bai
  AddItem(6,1,1022,0,0,0)
  end
  end;
  
  2. Vào script\item\bosscharm.lua tìm đoạn
  local tbUseOnlyInMap = 
  { 
  586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,59 8,599,600,601,602,603,604, 
  }
  sửa thành thêm ,53 nữa
  local tbUseOnlyInMap = 
  { 
  586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,59 8,599,600,601,602,603,604,53
  }
  
  3. Restart sever, đối thoại với NPC lễ quan lấy lệnh bài rồi ra chiến.
  chú ý gọi boss ngoài thôn Ba lăng huyện nhé
  
  Hoặc tự thêm bằng cách sau:
  Tạo con boss Hk mới trên nền boss tiểu hoàng kim. Có 3 boss tiểu, rớt đồ được quy định file drop riêng đó. Độ nó thành 10 boss Đại được mà. Hay lấy em Nhím thay máu, skill, hình ảnh, drop.ini, id.... của nó cũng được. khai báo thêm trong tasklist nữa là có boss mới 
  còn Boss tiểu sửa được rớt đồ như sever win
  
  24.Các tắt event , drop vật phẩm khi train quái tại các map trong JX Linux
  
  Các bạn muốn bật/ tắt các event thì vào đường dẫn sau: script\activitysys\config\
  Tại đường dẫn : settings/droprate 
  vào sữa các file npcdroprate10.ini -> npcdroprate119.ini
  
  sửa
  [Main]
  Count=55 thành Count=54
  
  xóa nội dụng này
  [55]
  Genre=6
  Detail=1
  Particular=1311
  RandRate=33000 hoặc =0
  Ví dụ: cai cam nang hoang kim
  vao trong setting/droprate
  vao cac file drop cac map
  co cai item 1832
  rồi xạo rate lại
  Settings/droprate/boss
  
  tất cả boss ở đây 
  
  25.Xóa tài khoản nhân vật 
  
  dùng Navicat -->Login vào server linux
  Nhấn vào database: server1
  tiếp đến mở table: Role
  Tìm dòng nào có tài khoản mà bạn muốn xóa thì xóa nó đi!
  Ví dụ: tài khoản tvnnam
  Thì tìm trong table Role, cái nào có Account là tvnnam thì xóa hết là ok
  
  26.cách xóa dữ liệu nhân vật:
  
  có rất nhiều cách để Xóa dữ liệu . 
  nếu dùng Navicat ta có thể xóa từng nhân vật được.
  Nếu dùng lệnh trên Centos thì nó lại càng dễ sử dụng và nhanh . nhưng có thể bạn sẽ không hình dung được dữ liệu nó nằm ở chỗ nào
  Mình thì mình dùng cách thủ công bằng WinSCP.
  1. đăng nhập vào
  2. ra đường dẫn root/var/lib/mysql/server1 --> xóa hết các file có trong foder server1
  3. vào centos gõ : service mysqld stop đợi chạy . sau đó . service mysqld start
  
  27.mỗi lần trùng sinh từ 190 sau khi trùng sinh xong không về lv 10 mà vẫn ở lv 190
  
  jxser -> sever1 - > script -> global -> mở file translife.lua
  
  Tìm đến dòng thứ 57 "local nBaseLevel = 190" thay cái số 190 thành cấp mà muốn chuyển sinh về. -- để 1 hoặc 10 cho giống VNG 
  
  trùng sinh thì xem 2 file file fuyuan.lua và translife.lua
  
  settings/task/metempsychosis/translife.txt
  
  28. Code thêm skill 15x
  
  code chung:
  AddMagic(idskill,levelskill)
  
  idskill: ở trong Skills.txt
  levelskill: tối đa là 60 
  
  VD:
  
  function skill15x()
  mp = GetFaction()
  if GetLevel() >= 150 then  
  if GetTask(5007) == 0 then
  if mp == "shaolin" then
  AddMagic(x,y)
  SetTask(5007,GetTask(5007)+1)
  Talk(1,"","Chóc mõng b¹n ®• häc ®*îc tuyÖt kü 150 cña ThiÕu L©m ")
  elseif mp == "tianwang" then
  AddMagic(x,y)
  SetTask(5007,GetTask(5007)+1)
  Talk(1,"","Chóc mõng b¹n ®• häc ®*îc tuyÖt kü 150 cña Thiªn V*¬ng ")
  elseif mp == "tangmen" then
  AddMagic(x,y)
  SetTask(5007,GetTask(5007)+1)
  Talk(1,"","Chóc mõng b¹n ®• häc ®*îc tuyÖt kü 150 cña §*êng M«n ")
  elseif mp == "wudu" then
  AddMagic(x,y)
  SetTask(5007,GetTask(5007)+1)
  Talk(1,"","Chóc mõng b¹n ®• häc ®*îc tuyÖt kü 150 cña Ngò §éc ")
  elseif mp == "emei" then
  AddMagic(x,y)
  SetTask(5007,GetTask(5007)+1)
  Talk(1,"","Chóc mõng b¹n ®• häc ®*îc tuyÖt kü 150 cña Nga My ")
  elseif mp == "cuiyan" then
  AddMagic(x,y)
  SetTask(5007,GetTask(5007)+1)
  Talk(1,"","Chóc mõng b¹n ®• häc ®*îc tuyÖt kü 150 cña Thóy Yªn ")
  elseif mp == "gaibang" then
  AddMagic(x,y)
  SetTask(5007,GetTask(5007)+1)
  Talk(1,"","Chóc mõng b¹n ®• häc ®*îc tuyÖt kü 150 cña C¸i Bang ")
  elseif mp == "tianren" then
  AddMagic(x,y)
  SetTask(5007,GetTask(5007)+1)
  SetTask(5007,GetTask(5007)+1)
  Talk(1,"","Chóc mõng b¹n ®• häc ®*îc tuyÖt kü 150 cña Thiªn NhÉn ")
  elseif mp == "wudang" then
  AddMagic(x,y)
  SetTask(5007,GetTask(5007)+1)
  Talk(1,"","Chóc mõng b¹n ®• häc ®*îc tuyÖt kü 150 cña Vâ §ang ")
  elseif mp == "kunlun" then
  AddMagic(x,y)
  SetTask(5007,GetTask(5007)+1)
  Talk(1,"","Chóc mõng b¹n ®• häc ®*îc tuyÖt kü 150 cña C«n L«n ")
  end
  else
  Talk(1, "", "Ng*¬i ®• nhËn råi kh«ng thÓ nhËn n÷a.")
  end
  else
  Talk(1, "", "N©ng ®Õn 150 råi h•y ®Õn t×m ta")
  end
  end
  
  trong đó ! x là id skill cần add , y là cấp độ skill bạn muốn
  
  Task 5007 kiểm tra số lần nhận skill.
  điều kiện ghi rõ ở trên
  
  
  29.Tắt ủy thác BCH jx linux
  
  jxser\server1\script\global\judgeoffline.lua
  
  30.file script nv hoàng kim 
  script/task/newtask
  
  31.file quy định đồ tím trong sever linux
  
  magicattriblevel.txt
  magicattriblevel_index.txt
  
  
  32.Chia sẻ một số mẹo nhỏ soạn thảo file .lua
  
  
   [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  
  33.Tặng anh em mấy bộ giao diện và Ui thời tiền sữ !
  
  - Dành cho các bạn đổi gió !
  - Dành cho các bạn nào mở onl hút máu theo CTC !
  Link :  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  Ui võ lâm miễn phí của HOÀN MỸ KIẾM HIỆP
   [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  
  34.Cách thay đổi hình nền Intro đăng nhập Jx Linux Đơn Giản
  
  Đầu tiên các bạn phải có bộ Ui ( Chỉ lần phần Intro )
  Ở đây mình chia sẻ bạn Link Ui CTC cả bộ. rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp
  Link :  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  
  Sau khi tải về và đem nhét thư mục Ui và Spr vào Client thì chắc chắn nó sẽ hiện Ui CTC
  Để Thay đổi hình ảnh mà ko làm mất giao diện thanh máu hay thanh công ** bên dưới 
  Các bạn vào Ui/Ui3 Xóa 2 file .ini đi
  Tiếp tục vào Ui/Ui3/UiNewLogin Xóa 2 File ini kia. Chỉ còn chừa lại File : µÇ½¹ý³Ì±³¾°´°¿Ú.ini
  
  Rồi như vậy là các bạn sẽ thay đổi được hình . 
  Để thay đổi hình các bạn tìm hình phù hợp để bỏ vào Spr như của cái Ui nhé !! 
  Share luôn cái link intro Jx :  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  
  35.fix Vô Hình Độc + vh jx linux
  
  Về vh mọi người sử dụng jxstudio để vh
  dùng notepad hiện chữ tàu bằng cách:
  Bạn mở notepad++ =>Encoding=>Characters sets=> Chinese=>GB2312 
  chú ý cài font china và cop file sang máy thật để làm nhé
  
  fix Vô Hình Độc( do skill vô hình độc dùng để đi săn nguyên liệu event nên vng mới fix lại chỉ còn giảm tốc độ) ta fix lại như sau:
  Mặc định skill Vô Hình Độc nghe đâu VNG fix phải sử dụng skill thì mới có tác dụng(mình chỉ chơi vl thu phí hồi đó thôi nên k biết rõ vụ này),giờ mình hd fix lại như bình thường
  Tìm đến đường dẫn \script\skill\wudu.lua
  Mặc định:
  PHP Code:
  wuxing_gu={ --无形蛊
  fastwalkrun_p={{{1,-10},{25,-50},{26,-50}},{{1,18*2},{20,18*2}}} 
  }, 
  Sửa lại thành:
  PHP Code:
  wuxing_gu={ --无形蛊
  fastwalkrun_p={{{1,-10},{25,-50},{26,-50}},{{1,18*2},{20,18*2}}},
  poisondamage_v={
  [1]={{1,5},{20,25}},
  [2]={{1,20},{20,20}},
  [3]={{1,25},{2,25}}
  }
  }, 
  
  36. Fix chế tạo đồ tím bằng huyền tinh được 6 dòng 
  
  script\item\compound\equip_compound.lua
  
  Bạn tìm dòng trong code sau
  Code:
  function genDesItemsInfo( arynNecessaryItemIdx ) local aryDesItemInfo = {}; 
  for i = 1, 5 do 
  local arynMagLvl = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
  Thay đổi số 5 thành sô 6 là được nhé
  
  37.Lỗi đồ Minh Phượng xích lân là do sai res: 
  
   [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  Settings -> item goldequipres.txt 
  Settings -> item->004 goldequip.txt 
  
  Chép vào đồng bộ Server và client 
  
  38. chỉnh tỷ lệ rơi đồ trong event 
  
  \server1\settings\droprate mấy file ini mở ra xem và so sánh với server1\settings\item\004\magicscript.txt
  
  VD : mình lấy Hép quµ Sinh nhËt  6  1  1099 làm ví dụ, Lưu ý dòng chữ đỏ nhé 
  
  mở file trong droprate lên có dòng 
  
  [51]
  Genre=6
  Detail=1
  Particular=1099
  RandRate=3500 <--- đây là chỉ số rớt ra khi giết quái chỉ cần chỉnh về =0 là dc
  
  
  39. code nhận 1 lần cho jxlinux
  
  function hotrotanthu()
  if GetTask(5000) <= 0 then 
  AddItem(6,1,4328,0,0,0) 
  AddStackItem(100,4,417,1,1,0,0,0) 
  Earn(1000000)
  SetTask(5000,GetTask(5000)+1)
  else
  Talk(1,"no","b¹n ®• nhËn råi")
  end
  end
  
  
  PHP Code:
  function hotrotanthu()
  local a = GetTask(1)
  if (a == 1) then
  Talk(1,"no","b¹n ®• nhËn råi")
  else
  AddItem(6,1,4328,0,0,0) 
  AddStackItem(100,4,417,1,1,0,0,0) 
  Earn(1000000)
  SetTask(1,1)
  Talk(1,"no","NhËn thµnh c«ng ")
  end
  end 
  
  40. add vật phẩm khóa
  
  add vật phẩm khóa
  Code:
  Include("\\script\\lib\\awardtemplet.lua")
  Code:
  tbAwardTemplet:GiveAwardByList({tbProp = {6,1,71,1,0,0}, nExpiredTime=1440, nBindState=-2}, "test", 1);
  
  - Hạn sử dụng: nExpiredTime có 2 cách tính:
  tính bằng phút: 1 ngày = 1440 phút
  hoặc tính đến ngày hết hạn, ví dụ nExpiredTime=20140601 tức là thời hạn sử dụng đến 00h00 - 01/06/2014
  - "test" cái này hình như ghi gì cũng dc 
  - Số 1 cuối cùng là số lượng
  - Nếu muốn ko khóa thì xóa bỏ "nBindState=-2"
  
  
  Ví dụ: code trên add Tiên Thảo Lộ khóa vĩnh viễn, hạn sử dụng 1 ngày
  
  41. Cách thêm hoặc chỉnh sửa opt cho skill gồm 2 bước: 
  
  - Khai báo thêm opt trong skills.txt 
  - Thêm vào trong script của skill môn phái 
  
  sau đó đồng bộ sever qua client..... 
  
  
  42. file điều chỉnh công thức và tỉ lệ ép đồ tím 
  Cho e hỏi về ép đồ tím nó có công thức hay là ngẫu nhiên theo % dc maxop.
  
  settings/item/004/magicattriblevel từ cột L trong excel đổ đi nhé bạn
  
  vào file magicattriblevel.txt chú ý cột F và cột G - min và max option của cột E đó, chỉnh càng cao thì option càng cao, nếu để min(F) 100 và max(G) cũng 100 thì sẽ ra 100 -> chắc bạn hiểu rồi hen ^^
  
  43. luyện skill 12x 
  
  f mp() ~= 0 then
  if HaveMagic(mangskill[mp()]) > 0 then
  expskill = 30000
  if GetSkillState(440) == 1 then
  expskill = 60000
  end
  Clear120SkillExpLimit()
  Set120SkillID(mangskill[mp()])
  Add120SkillExp (expskill)  
  end
  end
  
  1 - kiểm tra môn phái
  2 - Clear120SkillExpLimit() -- xóa giới hạn
  3 - Set120SkillID(mangskill[mp()]) - Set ID Skill 12x cần add Exp
  4 - Add120SkillExp (expskill)  - Add exp cho skill 12x vừa set ở trên
  
  Clear120SkillExpLimit()
  Bạn chỉ cần dùng hàm này là xóa cái Exp giới hạn trên 1 ngày của nhân vật.
  Xong thích thì luyện skill không thì add exp bao nhiêu tùy mình
  Còn exp quy định để lên cấp xem trong Script/skill
  
  44. chỉnh đồ xanh ra nhiều
  
  tăng randrate trong file npcdroprate với cả mấy file droprate 10 20 30.... tăng cả magic rate nữa 
  
  file npcs.txt cột Treasure (/home/jxser/server1/settings)
  chỉnh số lượng món đồ rơi khi giết quái
  
  file magicattrib.txt (/home/jxser/server1/settings/item/004)
  muốn có dòng nào xuất hiện nhiều khi đồ rơi thì chỉnh dòng cột 13 14 lên 500000 là xuất hiện liên tục
  
  45. Mở hoạt động vận tiêu
  
  Các hoạt động vận tiêu, bật lại tại script\mission\challengeoftime\npc\dragon_boat ... gì đó: Vô đổi số EndDate đến 2018 hay 2020 cũng được
  Vận tiêu: Chạy ra góc trên map Phượng Tường (ở bên phải Bến tàu) nhận NV, mình nhớ là thế. ngày dc 3 lần cũng dc kha khá kinh nghiệm cho việc train lv >150.
  Event: bỏ mấy dấu -- trong file addspreadnpc gì đấy trong script\global, để hiển thị NPC sư kiện mà bạn muốn xài
  Mở mấy file txt trong folder droprate ở setting tìm ID genre particular của Vật phẩm liên quan đến event, đặt lại số của nó cho tăng droprate lên 2000 hay 3000 chẳng hạn (đừng cho số quá to, vì nó lấn át hết mấy vk/trang bị xanh opt tốt)
  
  46. cách add NPC mới vào bản đồ
  
  bạn vào
  server1\script\global\
  addspreadernpc.lua
  addxishancunnpc.lua
  autoexec.lua
  có sẵn npc add rồi bạn thích add thêm thì coppy 1 dòng xuống dưới rồi thay 
  như này
  {1576, 176,1408,3309, "\\script\\activitysys\\npcdailog.lua","Võ lâm - minh chủ"},
  
  1576 là ID npc,176 là máp, 1408,3309 là tọa độ trong máp
  
  muốn nấy tọa độ đang đứng thì dùng tạm hàm này add vào thần hành phù,ko thì tải cái lệnh bài của mình có sẵn hàm rồi dùng luôn cũng đc
  
  function toado()
  local w,x,y = GetWorldPos()
  local nIdPlay = PlayerIndex
  Say("M¸p sè <color=Green>"..w.."<color> täa ®é <color=Yellow>"..x..", "..y)
  end;
  uh lấy ID trong npcs.txt THAY VÀO là đc,
  
  Cứ dùng hàm AddNpc rồi SetNpcScript là ok, ví dụ: 
  Code:
  scriptfile = "\\script\\abcxyz.lua" -- file script
  a= AddNpc(....) 
  SetNpcScript (a, scriptfile)
  Add vô file autoexec thì có nghĩa là nó sẽ tự động thực thi khi đang bắt đầu chạy gameserver, khi server chạy xong bạn vào game được thì nó đá add rồi.
  Câu cuối, npc add cứng vào file map bằng tiếng Việt rồi nên nó là tiếng Việt, muốn sửa thì unpack file ra lại mà sửa!
  
  47. Chỉnh tên GM
  
  đường dẫn
  server1\script\global\•ÈË_Àñ¹Ù.lua
  tìn đoạn này
  local tbGMAccount = {"taikhoan", "taikhoan", "taikhoan", "taikhoan", ""}
  
  thay acc cần vào
  xong đến file nữa
  server1\script\global\gmrole.lua
  tìm đoạn này
  tbGmRole.tbAccount = 
  {
  ["taikhoan"] = 
  {
  "nhanvat"
  },
  ["taikhoan"] = 
  {
  "nhanvat"
  },
  ["taikhoan"] = 
  {
  "nhanvat"
  },
  ["taikhoan"] = 
  {
  "nhanvat"
  },
  
  }
  tbGmRole.tbSkill = 
  
  save rồi khởi động server,vào lễ quan là có
  
  
  48. tăng thêm số lần săn boss sát thủ của 1 acc trong ngày
  
  script\task\newtask\newtask_head.lua
  
  Bạn tìm dòng này:
  Code:
  KILLER_MAXCOUNT  = 8;  --每天杀人上限8人
  Sửa lại tùy thích xong reset lại server
  
  49. vấn đề lấy sai thuộc tính trang bị (Khảm Nạm)
  
  Do ép bằng hàm thôi. Khi add lại dùng AddItem(x,x,x,x,x,100,x) 
  
  Cách fix: AddItem(x,x,x,x,x,10,10)
  
  50. hủy vật phẩm khóa vĩnh viễn
  
  jxser\server1\script\gm_tool\dispose_item.lua
  
  51. Map Vân Trung Trấn không vào được ( load màn hình đen ) 
  
  download file image2.pak và file jxlinux.pak bỏ vào data của client sau đó mở package.ini lên khái báo 2 file đó vào.
  tính năng bạn đồng hành npc Trường Ca Môn Nhân bên Phượng Tường.
   [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
   [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  
  52. không mở được Sát Thủ Giản Lể Hợp
  
  Mở file market_pack.lua tìm dòng 
  PHP Code:
  if ConsumeItem(3, 1, 6, 1, nP, 1) ~= 1 then 
  
  sửa thành
  PHP Code:
  if ConsumeItem(3, 1, 6, 1, nP, -1) ~= 1 then 
  
  53. Việt hóa đồ phổ HK
  
  Check lại file atlas_compound trong settings\item\004 rồi đồng bộ qua client
  Các huynh ơi, ai có file \\settings\\item\\huangjintupu.txt đã việt hóa cho mình xin với..
   [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  
  54. Add item có thời hạn
  
  local nCurtime = GetCurServerTime() + 7 * 24 *60 * 60
  local nYear = tonumber(FormatTime2String("%Y", nCurtime))
  local nMonth = tonumber(FormatTime2String("%m", nCurtime))
  local nDay = tonumber(FormatTime2String("%d", nCurtime))
  nItemIdx=AddItem(...)
  SetSpecItemParam(nItemIdx, 1, nCurtime);
  SetSpecItemParam(nItemIdx, 2, nYear)
  SetSpecItemParam(nItemIdx, 3, nMonth)
  SetSpecItemParam(nItemIdx, 4, nDay)
  SyncItem(nItemIdx);
  
  
  
  55. Hàm set Time trang bị GoldItem
  
  function laydo()
  local ItemIndex = AddGoldItem(0,1)
  ITEM_SetExpiredTime(ItemIndex,15*24*60) -- 15 ngày
  SyncItem(ItemIndex);
  end
  
  function doivp()
  local nCount = CalcEquiproomItemCount(6,1,30184,-1)
  if nCount < 10 then
  Say("Ng*¬i kh«ng mang ®ñ 10 Ng«i Sao H¹nh Phóc!",0)
  return
  end
  ConsumeEquiproomItem(10,6,1,30184,-1)
  AddStackItem(100,4,417,1,1,0,0,0)
  Msg2Player("Ngµi nhËn ®*îc vËt phÈm 100 TiÒn §ång.")
  end
  
  Code của bạn bỏ cái vòng lặp for là ok hoặc tham khảo code này mình đang dùng: đổi 1 cái truy công lệnh lấy ngẫu nhiên từ 10 đến 15 danh vọng:
  Code:
  function doitcl()
  local nCount = CalcEquiproomItemCount(6,1,2015,-1)
  local nRepute = random(10,15)
  if nCount < 1 then
  Say("Ng¬¬i kh«ng cã Truy C«ng LÖnh!",0)
  return
  end
  ConsumeEquiproomItem(1,6,1,2015,-1)
  AddRepute(nRepute)
  Msg2Player("Ng¬¬i nhËn ®¬îc ".. nRepute .." ®iÓm danh väng")
  end
  Vậy ý tưởng mà bạn muốn sẽ là:
  Code:
  function doivp()
  local nCount = CalcEquiproomItemCount(6,1,196,-1)
  if nCount < 10 then
  Say("Ng¬¬i kh«ng mang ®ñ 10 c¸i MËt §å ThÇn BÝ!",0)
  return
  end
  ConsumeEquiproomItem(10,6,1,196,-1)
  AddItem(6,1,69,1,0,0)
  Msg2Player("Ng¬¬i nhËn ®¬îc vËt phÈm xyz.")
  end
  
  
  function thuong3x()
  if GetTask(1001) == 0 then
  if GetLevel()>=40 then
  for i = 177, 185 do
  local index = AddGoldItem(0, i)
  SetItemBindState(index,-2)
  end
  SetTask(1001,1)
  else
  Talk(1, "", "H•y cè g¾ng ®Æt cÊp 40, ta sÏ cho nhËn thÇn hµnh phï.")
  end
  else
  Talk(1, "", "Mçi nh©n vËt chØ ®¬îc nhËn hç trî t©n thñ 1 lÇn duy nhÊt.")
  end
  end
  
  function DoiTen()
  AskClientForString("ztviet", "", 1, 100, "Xin nhËp tªn muèn ®æi");
  end
  function ztviet(strings)
  RenameRole(strings)
  end
  
  56. Chỉnh Event:
  
  vào thư mục event chỉnh lại time và thư mục config trong activitysys 
  Muốn tìm event là tìm trong task của gateway ấy , rồi từ gateway nó Inclune vào file event trong script 
  .Tìm đến foder tên event, rồi sửa file head.lua.Ví dụ event xchristmas2007:
  /script/event/xmas07_makesnowman/head.lua
  Sửa lại 2 dòng sau 
  Code:
  xmas07_makeSnowMan_S = 14062400 -- Cái này có nghĩa là 00h 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2014, sửa lên ngày cao ngày bắt đầu event
  xmas07_makeSnowMan_E = 14072324 --tương tự ngày kết thúc event
  xmas07_makeSnowMan_UseTime = 14072424 --tương tự hạn dùng vp
  +Bạn muốn biết nó làm việc thế nào về các event thì vào script/activitysys/config trong đó chứa tất cả folder các sự kiện event + 1 vài chức năng. Event giáng sinh, noel : 2,37,1010
  +Random quái rớt event bạn chỉ cần vào script/activitysys/npcfunlib.lua: trong file này sẽ có những hàm chỉnh tỷ lệ rơi bằng file hay bằng script. Có 1 vài sự kiện nó sẽ include đường dẫn drop trong config. 
  +Npc event liên quan thì bạn chỉ cần chỉnh ngày trong config folder thì npc sẽ xuất hiện. Đa số là như vậy, nhưng bạn cần fai kiểm tra những file gọi npc trong config hoặc trong autoexc cho chắc chắn
  
  
  57. Nâng max tác phường trong bang hội
  
  chỉnh trong tong_level_data bác ạ. ở dòng đầu tiên có 2 số 0 ở cột thứ 3 thứ 4 ấy. bác chỉnh thành 10 với 8 là đẳng cấp 1 vẫn nâng max tác phường
  cái số 6720 tiếp theo sau 2 số 0 ở tong_level_data đấy bác là cột cống hiến. chỉnh nó lên 672000 rồi lấy tiền vạn gửi ngân quỹ xog chuyển qua thành ngân quỹ kiến thiết là xài tẹt :d hoặc ko thì copy của t cho nhanh 
  0 10 8 672000 960 0 0 0
  1 3 6 672000 2880 3 3 3
  2 6 6 1344000 8640 3 3 6
  3 8 6 2016000 21600 4 3 9
  4 9 8 3360000 33600 5 3 9
  5 10 8 504000
  
  58. PLD , Tống Kim , Vượt Ải , tín Sứ
  
  Thuyền phu PLD: script\ÖÐÔ¬±±Çø\•çÁê¶É\npc\ )
  Vượt ải: script\missions\challengeoftime\npc\
  có 2 cách:
  - đi Phong Lăng Độ (từ Nam qua Bắc) -> Mạc Bắc Thảo Nguyên
  - dùng Mạc Bắc Truyền Tống Lệnh: AddItem(6,1,1448,1,0,0)
  vượt ải nằm trong script\missions\challengeoftime đó bạn
  thằng npc thì ở trong \challengeoftime\npc\dragonboat_main.lua
  muốn đi 1 mình thì phải có pt, mà 1 mình ko thể tự pt dc nên pt lấy 1 thằng rồi kick nó ra 
  mở file: script\missions\challengeoftime\npc\dragonboat_mai n.lua
  xóa đoạn này:
  Code:
  if (GetTeamSize() < 4) then
  Say("¶Ô²»Æ𣡲μӡ®Ìôսʱ¼ä� �ÎÎñ¡¯×îÉÙÒªÓÐ<color=red>4<color> ÈË!",0)
  return
  end
  
  59. Chỉnh đồ và vũ khí xanh maxop:
  
  AddItem(0,1,1,10,1,200,10)
  3 số đầu tiên là 3 cột đầu tiên trong settings/items/004/*.txt
  số thứ 4 là cấp độ của đồ từ 1-10
  số thứ 5 là hệ của đồ 0-4 lần lượt là kim mộc thủy hỏa thổ
  200 ở đây là chỉ số may mắn khi món đồ đó ddc đánh rơi ra
  10 hình như là phẩm chất món đồ. muốn ra đồ 6 dòng chỉ cần để 2 số cuối lần lượt là 200 10 
  muốn ra đồ xanh vip thì bác sửa trong magicattrib , muốn op mã thì tăng tỉ lệ lên , VD 500000
  vào file magicattrib.txt, tìm dòng T¨ng Kü N¨ng, 2 cột bên cạnh là vũ khí gần và vũ khí xa, chỉnh 2 cột đó sẽ rớt ra
  trong item/magicatrib.txt đó bác.
  ví dụ như này 
  VÜnh h»ng 1 10 43 1 1 -1 -1 0 0 Kh«ng thÓ ph¸ hñy 200 200 200 0 0 200 200 200 200 0 0
  đây là op không thể phá hủy, 200 là tỉ lệ rớt, muốn nó ra cao thì set lên tầm 500000, số 200 ở cột đầu tiền là quy định vũ khí dài, cột 2 quy định vũ khí đường môn, mấy cột sau là áo, mũ, nhẫn,... để số 0 là ko rớt
  0:vũ khí cầm tay(meleeweapon.txt)
  1:vũ khí đường môn(rangeweapon.txt)
  2:áo(armor.txt) 
  3:nhẫn(ring.txt)
  4:dây chuyền(amulet.txt)
  5:giày(boot.txt)
  6:yêu đái(belt.txt)
  7:đầu khôi(helm.txt)
  8:hô uyển(cuff.txt)
  9:hương nang,ngọc bội(pendant.txt)
  10:ngựa(horse.txt)
  11:mặt nạ(mask.txt) 
  Đồ 6d chỉ có trajn mạn bắc thảo nguyên + vi sơn đảo mới ra 
  szName = "D©y chuyÒn"
  {"Toµn th¹ch h¹ng liªn",0,4,0},
  {"Lôc PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1},
  
  szName = "¸o gi¸p",
  {"ThÊt B¶o Cµ Sa",0,2,0},
  {"Ch©n Vò Th¸nh Y",0,2,1},
  {"Thiªn NhÉn MËt Trang",0,2,2},
  {"Gi¸ng Sa Bµo",0,2,3},
  {"§¬êng Nghª gi¸p",0,2,4},
  {"V¹n L¬u Quy T«ng Y",0,2,5},
  {"TuyÒn Long bµo",0,2,6},
  {"Long Tiªu ®¹o Y",0,2,8},
  {"Cöu VÜ B¹ch Hå trang",0,2,9},
  {"TrÇm H¬¬ng sam",0,2,10},
  {"TÝch LÞch Kim Phông gi¸p",0,2,11},
  {"V¹n Chóng TÒ T©m Y",0,2,12},
  {"L¬u Tiªn QuÇn",0,2,13},
  
  szName = "§ai l¬ng",
  {"Thiªn Tµm Yªu §¸i",0,6,0},
  {"B¹ch Kim Yªu §¸i",0,6,1},
  
  szName = "Giµy",
  {"Cöu TiÕt X¬¬ng VÜ Ngoa",0,5,0},
  {"Thiªn Tµm Ngoa",0,5,1},
  {"Kim Lò hµi",0,5,2},
  {"Phi Phông Ngoa",0,5,3},
  
  szName = "Bao tay",
  {"Long Phông HuyÕt Ngäc Tr¹c",0,8,0},
  {"Thiªn Tµm Hé UyÓn",0,8,1},
  
  szName = "Nãn",
  {"Tú L« m•o",0,7,0},
  {"Ngò l•o qu¸n",0,7,1},
  {"Tu La Ph¸t kÕt",0,7,2},
  {"Th«ng Thiªn Ph¸t Qu¸n",0,7,3},
  {"YÓm NhËt kh«i",0,7,4},
  {"TrÝch Tinh hoµn",0,7,5},
  {"¤ Tµm M•o",0,7,6},
  {"Quan ¢m Ph¸t Qu¸n",0,7,7},
  {"¢m D¬¬ng V« Cùc qu¸n",0,7,8},
  {"HuyÒn Tª DiÖn Tr¸o",0,7,9},
  {"Long HuyÕt §Çu hoµn",0,7,10},
  {"Long L©n Kh«i",0,7,11},
  {"Thanh Tinh Thoa",0,7,12},
  {"Kim Phông TriÓn SÝ ",0,7,13},
  
  szName = "Vò khÝ c©n chiÕn", meleeweapon
  {"HuyÒn ThiÕt KiÕm",0,0,0},
  {"§¹i Phong §ao",0,0,1},
  {"Kim C« Bæng",0,0,2},
  {"Ph¸ Thiªn KÝch",0,0,3},
  {"Ph¸ Thiªn chïy",0,0,4},
  {"Th«n NhËt Tr•m",0,0,5},
  
  szName = "Ngäc béi", pendant
  {"Long Tiªn H¬¬ng Nang",0,9,0},
  {"D¬¬ng Chi B¹ch Ngäc",0,9,1},
  
  szName = "Vò khÝ tÇm xa", rangeweapon
  {"B¸ V¬¬ng Tiªu",0,1,0},
  {"To¸i NguyÖt §ao",0,1,1},
  {"Khæng T¬íc Linh",0,1,2},
  
  szName = "NhÉn", ring
  {"Toµn Th¹ch Giíi ChØ ",0,3,0},
  
  
  60. hướng dẫn file đánh qái rớt vật phẩm jx linux
  
  Mấy bác cho hỏi nếu mình muốn không cho rớt 1 vật phẩm nào đó, thì mình chỉnh như thế nào
  VD : Không muốn rớt Khiêu Chiến Lệnh thì mình chỉnh làm sao ?.
  
  Mở file settings\maplist.ini tìm đến map có quái cần chỉnh, mình ví dụ với map Tiến Cúc động, id = 93, ta thấy:
  93_NormalDropRate=\settings\droprate\npcdroprate90 .ini
  Đó là file drop của quái trong map này
  Mở file magicscript.txt thấy id của khiêu chiến lệnh là 6 1 1499
  Trong file npcdroprate90.ini thì thấy thế này:
  [53]
  Genre=6
  Detail=1
  Particular=1499
  RandRate=2000
  Xóa cả khối này, chỉnh lại số thự tự của những item phía dưới (do vừa xóa item bên trên) rồi về đầu file chỉnh lại Count=... là xong
  Tương tự với boss xanh là:
  93_GoldenDropRate=\settings\droprate\goldennpc\90_ 02droprate.ini
  Với các map khác cách làm hoàn toàn tương tự
  
  Mở file maplist.ini tìm tên map hoặc ID, sẽ thấy đường dẫn droprate, mở file đó lên rồi chỉnh, tham khảo cách chỉnh ở đây: [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  
  Ví dụ Ba lăng huyện, ID 53, với quái thường:
  53_NormalDropRate=\settings\droprate\npcdroprate10 .ini
  với boss xanh:
  53_GoldenDropRate=\settings\droprate\goldennpc\gol den_lv40.ini
  
  61. tăng tốc độ luyện skill 9x trong jxlinux
  
  function SkillExpFunc(Exp0,a,Level,Time,Range)
  return floor(Exp0*(a^(Level-1))*Time*Range/100)
  end
  
  vào đường dẫn script/skill/ tìm tới các file có tên phái như emei là nga my cuiyan là thúy yên. nhìn thấy cái đoạn trên cùng ở tất cả các file của phái đều có dòng đó. Sửa cái số 100 đó thành càng to thì càng nhanh max skill. 
  Mặc đinh nó là 2
  
  62. Đường dẫn tính năng kiếm gia (Linux)
  
  script\missions\maze\npc_dialog.lua
  tìm đoạn 
  LIMITS = {
  MIN_TEAMSIZE = 2, ---cái này là số người đi 
  FLAG_CHECKTIME = 1,
  }
  
  ___________________________________
  dùng hàm NewWorld để đến bản đồ
  
  NewWorld(949,1548,3143)
  add lệnh bài để vào phó bản mỗi acc 1 cái
  PT nhau rồi vào nhớ đúng mỗi giờ vào báo danh
  AddItem(6, 1, 2623, 1, 0, 0)
  vào trong rồi ấn vào cái bia đá,
  đánh cột thắng thì sang cửa 2 ,nó phản dame chết ra ngoài ấn vào cái bông hoa sen vào tiếp chết 3 hồi là ra ngoài hẳn
  
  jxser\server1\script\missions\maze\npc_dialog.lua
  
  - Nhím béo phì: jxser\script\event\birthday_jieri\200905\panghaoz hu\addnpc_haozhu.lua
  
  Thợ rèn thần bí: jxser\server1\script\½¬ÄÏÇø\ÁÙ°²\ÁÙ°� �� �\npc\Ö°ÄÜ_ÉñÃØÌú½³.lua
  
  thần bí thương nhân 
  \\script\\vng_feature\\thuongnhanthanbi\\moruongfo ur\\openchestfour.lua
  
  - Chào mừng: jxser\server1\script\task\newtask\education\dragon five.lua 
  hoặc jxser\server1\script\task\newtask\newtask\educatio n\dragonfive.lua 
  hoặc jxser\server1\script\misc\extpoint_loginmsg\login_ msg.lua
  
  Đường dẫn Hoa Đăng: jxser\gateway\s3relay\relaysetting\task\lantern.lu a
  
  file chức năng thuyền phu phong lăng độ 
  
  - NPC Thuyền phu (Ất/Giáp/Bính): jxser\server1\script\ÖÐÔ¬±±Çø\•çÁê¶� � \npc\south_boatman_head.lua
  
  đường dẫn NPC thợ rèn 7 thành thị: \server1\script\global\global_tiejiang.lua
  
  - NPC Thẩm Cửu: jxser\server1\script\Á½ºþÇø\°ÍÁêÏØ\npc \°ÍÁêÏØ_•ÈË10ÉÌÈ˶Ի°.lua
  
  đường dẫn NPC bán đạo ** tống kim: jxser\server1\script\battles\battleinfo.lua
  \jxser\server1\script\global\ÌØÊâÓõØ\ËÎ ½ð±¨Ãûµã\
  trong đây có các file tên Song là tống, Jin là kim, toàn bộ là map trước khi vào tống kim.
  
  spcrit xếp hạng của TK nằm
  \server1\script\battles\battle_rank_award.lua
  
  - Đường dẫn toàn bộ đến các NPC Trưởng Môn Phái:
  
  
  
  Thiếu Lâm: jxser\server1\script\ÖÐÔ¬±±Çø\ÉÙÁÖÅÉ \•½ÕÉìøÊÒ\npc\•ÈË_•½ÕÉÐþÒò .lu a
  
  Thiên Vương: jxser\server1\script\Á½ºþÇø\ÌìÍõ°ï\Ç� �� �� �¹¬\npc\twnpc10\twnpc10.lua
  
  Thiên Nhẫn: jxser\server1\script\ÖÐÔ¬±±Çø\ÌìÈÌ½Ì \ÌìÈ̽ÌÊÒÄÚ3\npc\trnpc09\trnpc09.lua
  
  Cái Bang: jxser\server1\script\ÖÐÔ¬ÄÏÇø\ؤ°ï\Ø� �� �� �°ï\npc\•ÈË_ºÎÈËÎÒ.lua
  
  Đường Môn: jxser\server1\script\Î÷Äϱ±Çø\ÌÆÃÅ\»� �� �� �¿Í´óÌü\npc\tmnpc07\tmnpc07.lua
  
  Ngũ Độc: jxser\server1\script\½¬ÄÏÇø\Î嶾½Ì\×� �� �� �Õ¯\npc\•ÈË_½ÌÖ÷ºÚÃæÀɾý.lua
  
  Nga My: jxser\server1\script\Î÷Äϱ±Çø\¶ëáÒÅÉ \Õýµî\npc\emnpc01\emnpc01.lua
  
  Thúy Yên: jxser\server1\script\Î÷ÄÏÄÏÇø\´äÑÌÃÅ \Ö÷•¿\npc\•ÈË_Òüº¬ÑÌ.lua
  
  Võ Đang: jxser\server1\script\ÖÐÔ¬ÄÏÇø\Îäµ±ÅÉ \×ÏÏö´óµî\npc\wdnpc02\wdnpc02.lua
  
  Côn Lôn: jxser\server1\script\Î÷±±±±Çø\À¥ÂØÅÉ \Õýµî\npc\•ÈË_è¯çá×Ó.lua
  
  - Đường dẫn đến Hoa Sơn Trúc Ông: jxser\server1\script\huashan\npchuashan.lua
  - Add NPC Hoa Sơn Trúc Ông: jxser\server1\script\global\addspreadernpc.lua
  
  63. cách add tài phù binh giáp vào item ?
  
  mở bằng excel file goldequip thì nó ở cột AI 
  47 là giới hạn tài phú
  36 là giới hạn cấp
  sau đó điền cấp cần giới hạn vào cột AJ
  ví dụ: giới hạn cấp 150 thì cột AI là 36 cột AJ là 150
  
  và sau đó đồng bộ :
  - Gateway: itemexchange_setting và rolevalueladder_setting
  - Server1: itemexchange_setting và rolevalueladder_setting, settings/item/004
  - Client: mục settings/item/004
  
  64. cách chỉnh sửa dame skill trong jx võ lâm
  
  Mình sẽ ví dụ cách chỉnh sửa thuộc tính của 1 kỹ năng, các kỹ năng khác tương tự
  Chỉnh dame skill: script --> skill - file skill.txt
  mở bằng exel, gõ bằng Unikey bảng mã TCVN3 (ABC)
  chú ý lúc save nó sẽ hỏi bạn Yes-No-Help bấm Yes là đi tong file skill.txt
  chọn NO nó mới save đúng chuẫn gốc của file txt nhé. 
  Áp dụng cho tất cả file txt trong sv và client
  à thêm cái nữa là cài thêm một số Font có dấu chấm trước để hiển thị chữ đọc dc hi (ví dụ .Arial .VN-Time ..)
  
  Kỹ năng Hàng Long Bất Vũ, ID 14
  
  Mở skills.txt dòng 15, chúng ta sẽ quan tâm đến những cột sau
  Code:
  LvlSetScript  LvlSetting1  LvlData1  LvlSetting2  LvlData2  LvlSetting3  LvlData3  LvlSetting4  LvlData4  LvlSetting5  LvlData5  LvlSetting6  LvlData6  LvlSetting7 LvlData7  LvlSetting8  LvlData8  LvlSetting9  LvlData9  LvlSetting10  LvlData10  LvlSetting11  LvlData11  LvlSetting12  LvlData12  LvlSetting13  LvlData13 LvlSetting14  LvlData14  LvlSetting15  LvlData15  LvlSetting16  LvlData16  LvlSetting17  LvlData17  LvlSetting18  LvlData18  LvlSetting19  LvlData19  LvlSetting20 LvlData20
  Bao gồm cột LvlSetScript khai báo tên script của kỹ năng trong thư mục ./script/skill. Các cột còn lại khai báo table kỹ năng và thuộc tính được sử dụng trong table đó, tối đa là 20 thuộc tính.
  
  Code:
  \script\skill\shaolin.lua  physicsenhance_p  xinglong_buyu  addskilldamage1  xinglong_buyu  skill_cost_v  xinglong_buyu  seriesdamage_p  xinglong_buyu addskilldamage2  xinglong_buyu  addskilldamage3  xinglong_buyu  addskilldamage4  xinglong_buyu  addskilldamage5  xinglong_buyu  addskilldamage6 xinglong_buyu  xinglong_buyu  xinglong_buyu  xinglong_buyu  xinglong_buyu  xinglong_buyu  xinglong_buyu  xinglong_buyu  xinglong_buyu  xinglong_buyu xinglong_buyu  xinglong_buyu
  OK bây giờ bắt đầu sửa. Mở script shaolin.lua tìm table xinglong_buyu.
  Code:
  xinglong_buyu={ --Hang Long Bat vu
  physicsenhance_p={{{1,60},{20,445}}},
  seriesdamage_p={{{1,1},{20,10}}},
  addskilldamage1={
  [1]={{1,318},{2,318}},
  [3]={{1,1},{20,150}}
  },
  addskilldamage2={
  [1]={{1,317},{2,317}},
  [3]={{1,1},{20,150}}
  },
  addskilldamage3={
  [1]={{1,271},{2,271}},
  [3]={{1,1},{20,35}}
  },
  addskilldamage4={
  [1]={{1,272},{2,272}},
  [3]={{1,1},{20,35}}
  },
  addskilldamage5={--plus150
  [1]={{1,1083},{2,1083}},
  [3]={{1,1},{20,125}}
  },
  addskilldamage6={--plus150
  [1]={{1,1055},{2,1055}},
  [3]={{1,1},{20,125}}
  },
  skill_cost_v={{{1,2},{20,10}}}
  },
  Các bạn chỉ cần quan tâm và chỉnh 1 vài thuộc tính gây damage của skill như:
  Code:
  physicsdamage_v --sát thuơng vật lý x - y điểm
  colddamage_v - băng sát x - y điểm
  firedamage_v - hỏa sát x - y điểm
  lightingdamage_v - lôi sát x - y điểm
  poisondamage_v - độc sát x - y điểm
  magicdamage_v - sát thuơng ngũ hành
  physicsenhance_p - sát thuơng vật lý %
  seriesdamage_p - ngũ hành tương khắc
  addskilldamagen - hỗ trợ kỹ năng
  Mình chỉ đề cập đến cách chỉnh sửa đơn giản nhất, còn lại trong quá trình chỉnh sửa các bạn sẽ dần hiểu được. Như trên các bạn có thể thấy thuộc tính physicsenhance_p={{{1,60},{20,445}}}, có nghĩa là kỹ năng ở level 1 thì STVL 60% và level 20 STVL 445%. Các level khác function Link ngay phía dưới sẽ tính. Theo mặc định thì mỗi cấp sẽ tăng khoảng 20% STVL, tuy nhiên bạn có thể chỉnh sửa lại physicsenhance_p={{{1,60},{15,345},{20,455}}}, thì có nghĩa sẽ tăng nhiều hơn từ level 1-15 và giảm đi từ các level sau. Việc bây giờ của các bạn vô cùng đơn giản là chỉnh sửa giá trị này ở các level tăng hoặc giảm đi để thay đổi damage của chiêu thức.
  
  Ngoài ra mở file settings\npc\pkrate.ini bạn sẽ thấy khai báo Rate=x. Giá trị x này nhỏ nhất bằng 0 và lớn nhất bằng 100, nếu bạn để giá trị Rate=40 thì sát thuơng thực tế gây ra cho người chơi(không tính quái vật) sẽ bằng 40% sát thuơng trong tính toán. Nếu càng tăng giá trị này thì damage vào người chơi sẽ càng lớn.
  
  65. Chỉnh Tên NPC Cho Jx 
  
  ở jx win thì quy định tên npc ở npcs.txt 
  Còn linux ko nhất thiết
  để quy định 1 tên con npc thì cứ copy nguyên 1 câu ở trong file actoxe.lua rồi sửa lại cái tên
  Còn hình ảnh của con npc thì bạn biết mà cũng như jx win
  nếu bạn ko quy định tên npc = sciprt . thì nó sẽ chuyển về tên mặc định trong npcs.txt
  
  Về cấu trúc npc thật ra file actoxe.lua chỉ là file quy định khởi chạy khi chạy sv cho nên đa số npc họ bỏ vào đó
  Còn có nhiều npc nó đc liên kết qua các file lua. khác. ban có thể kéo xuống bên dưới sẽ thấy có sự liên kết vs các function
  
  nếu ở actoxe.lua nó có function main()
  thì nó sẽ sử dụng 
  còn ngoài ra sẽ có các function khác liên kết 
  ví dụ trong cái function main()
  có 1 đoạn là addnpc()
  thì nó sẽ được liên kết vơi script có function addnpc() mà ko nằm trong actoxe.lua
  
  66. File Music
  
   [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  
  Mình sẽ hướng dẫn luôn cho những bạn chưa biết 1 cách dễ hiểu nhất nhé.
  
  Tải về sẽ được sau khi giải nén ra sẽ được thư mục lame mình sẽ đưa thư mục này vào 1 ổ đĩa để dễ truy xuất ** thể là ổ D. Đồng thời cũng di chuyển file nhạc muốn convert vào ổ này. File nhạc này bạn nên đổi tên ngắn gọn.
  Mở cmd.exe gõ như sau
  Code:
  d:<enter> -- trỏ vào ổ D
  cd lame<enter> -- trỏ vào thư mục lame
  lame.exe [đường dẫn đến file nhạc] [đường dẫn xuất file nhạc]<enter> -- bắt đầu chuyển đổi
  Ex: mình có file nhạc tên music001.mp3 mình sẽ gõ như sau
  lame.exe d:\music001.mp3 d:\musicout.mp3<enter>
  Sau đó file nhạc sẽ xuất theo đường dẫn bạn chỉ định
  
  muốn chèn tiếp nhạc ở đoạn đầu lúc click vào game và chọn server thì làm thế nào
  music001.mp3
  music002.mp3
  music003.mp3
  
  67. add vật phẩm khóa
  
  hàm:
  index = AddItem(.......) or AddEventItem(...)
  SetItemBindState(index,-2)
  
  Code:
  Include("\\script\\lib\\awardtemplet.lua")
  Code:
  tbAwardTemplet:GiveAwardByList({tbProp = {6,1,71,1,0,0}, nExpiredTime=1440, nBindState=-2}, "test", 1);
  
  - Hạn sử dụng: nExpiredTime có 2 cách tính:
  tính bằng phút: 1 ngày = 1440 phút
  hoặc tính đến ngày hết hạn, ví dụ nExpiredTime=20140601 tức là thời hạn sử dụng đến 00h00 - 01/06/2014
  - "test" cái này hình như ghi gì cũng dc 
  - Số 1 cuối cùng là số lượng
  - Nếu muốn ko khóa thì xóa bỏ "nBindState=-2"
  
  
  Ví dụ: code trên add Tiên Thảo Lộ khóa vĩnh viễn, hạn sử dụng 1 ngày
  
  Cái include thì thêm ở đầu file (cạnh mấy cái include có sẵn), còn cái sau thì cho vào 1 hàm nào đó rồi vào game gọi ra
  ví dụ:
  Code:
  function nhando()
  tbAwardTemplet:GiveAwardByList({tbProp = {6,1,71,1,0,0}, nExpiredTime=1440, nBindState=-2}, "test", 1);
  end
  
  68. file quy định task khi sử dụng item:
  
  - Khai báo task: settings\task\player_task_def.txt
  
  - Ví dụ Võ lâm mật tịch dùng task để giới hạn số lần sử dụng: script\item\wulin-miji.lua
  
  - Giới hạn sử dụng vật phẩm event thường được quy định trong các file define
  
  - Tạo npc đơn giản nhất là add vào file autoexec.lua
  
  69. cách sửa map Hoa Sơn mới như của Cgalaxy update alpha2.1
  
  Bạn vào sever: setting/maplist.ini search hoa sơn phái sẽ có 2 map tên như vậy. 
  Nếu bạn vào hoa sơn phái bằng npc môn phái hay dùng thần hành phù? nếu dùng thần hành phù thì sửa lại ID map hoa sơn thành cái ID trong maplist.ini ở server ấy. trong đó chắc chắn có 2 map tên là hoa sơn phái. Dùng map nào có ID lớn hơn là ok
  
  70. Cách chỉnh bình tăng máu + mana
  
  Edit trong file Settings\item\potion.txt
  
  cột có số 153 là phục hồi sinh lực, 154 là phục hồi nội lực, sau đó có 2 cột:
  cột thứ nhất là mỗi nửa giây hồi phục x điểm
  cột thứ hai là phục hồi trong y giây, phải điền vào là 20*y (5 giây => điền vào là 100)
  
  Sau đó có thêm cột để khai báo thêm (nếu muốn, ví dụ hồi phục thể lực) : cho phép đồng thời hồi phục cả SL + NL +TL
  
  
  
  
  Theo kinh nghiệm của mình về các sever linux....tính đến Tháng 7.2016 có 2 sever Linux theo mình đã tổng hợp một số chức năng mới và ổn định nhất các bạn có thể học hỏi dev tại thời điểm này:  1. : sever võ lâm bắc nam cấu trúc và hàm rất cơ bản và nhiều tính năng thú vị rất có ích cho các bạn mới tập dev.
  server + gateway (mật khẩu rar: darkmoon)
  server :
   [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  patch :  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 

  update
  Liên Đấu và Vượt Ải:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 

  Các chức năng trong server căn bản:

  - Tống Kim

  - Liên Đấu (đơn đấu)

  - Vượt Aỉ

  - Phong Lăng độ

  - Dã Tẩu

  - Boss Hoàng Kim

  - Hoa Đăng

  - Đêm Huy Hoàng

  - Ép trang bị an bang, hiệp cốt..

  một số chức năng nữa đang làm dang dở chưa xong bao gồm cả ép đồ tím mình đang làm mà chưa xong, ai dev tiếp thì cứ tiếp tục những link phía dưới sẽ có 1 vài tài liệu giúp người nào thix dev sẽ típ tục được. Ai thích thì xài ko thích thì đừng nói lời cay đắng.
  Nhận làm spr , vòng sáng ,danh hiệu,hiệu ứng

  Fc/vuduymanhhp

 2. The Following 3 Users Say Thank You to vuduymanh For This Useful Post:

  loisude (09-03-2019),tunsmile (04-12-2019),zeus711 (04-14-2019)

 

 

Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 7
  Bài cuối: 09-28-2019, 11:09 AM
 2. [JX] auto jx linux
  Gửi bởi vuduymanh trong mục Guides - Kho Lưu trữ
  Trả lời: 5
  Bài cuối: 02-13-2019, 07:01 PM
 3. [JX] chào các bác ,em xin các bác hàm gọi ui kỳ trân các bằng script đc ko ạ { linux }
  Gửi bởi VũBảoAnh trong mục Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 06-09-2018, 11:58 PM
 4. [Mu PC] Share cho anh em Intro Mu - Sẽ thường xuyên cập nhật - Chỉ dành newbie
  Gửi bởi Trong trong mục SQL Server & Website
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 05-21-2018, 01:43 PM
 5. [JX] JX Linux Npc tự playchát
  Gửi bởi VũBảoAnh trong mục Scripts
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 05-02-2018, 08:31 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn có thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn có thể sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:08 PM
Powered by vBulletin® Version 4.2.0
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
CLBGAMEVIET không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.