Khi tiến hành send items thì bị lỗi này, không hiểu là lỗi gì nữa. Ai biết xin giúp fix với.
Hôm trước bình thường không hiểu sao hôm nay lại bị

Mã:
{"code":"1100","message":"heeeeeeeeeeeeeeeeeeee"}
Thanks all !!!