Đổi full server mu từng online lấy game gunny ai đổi để lại thông tin liên hệ nhé !!!!!