Xin chào ! Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
 1. #1
  Thành Viên Avatar của thanhbinhphuoc
  Tham gia ngày
  Feb 2020
  Bài gửi
  111
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  47  
  Thanked 69 Times in 23 Posts  

  KT2 cần giúp tăng tỷ lệ đúc thần sa

  Xin chào anh em!
  Mình cần giúp tăng tỷ lệ ra dòng dame khi đúc vũ khí thần sa kiếm thế 2 offline, phải vào file nào để chỉnh cái gì mong anh em giúp đỡ, xin cảm ơn
  Mọi người xem dùm phải file này không
  Mã:
  
  ------------------------------------------------------
  -- 文件名 :develop.lua
  -- 创建者 :dengyong
  -- 创建时间:2012-12-29 11:02:14
  -- 描 述 :装备养成逻辑
  ------------------------------------------------------
  
  
  Item.tbGradeMaxDevelop 		= {30, 40, 50, 60};		-- 档次下各属性所能最大提升的成长等级
  Item.tbDevelopFighPowerRate = {341760, 2142000, 10728000, 54129600};	-- 养成财富与战斗系数比,key是装备档次
  Item.tbDevelopGradeOpenDay	= {139, 159, 173, 173};	-- 升档时间限制
  Item.MAX_GRADE		  		= 5;					-- 最大档次等级
  Item.DEV_PEEL_RET_RATE		= 90;					-- 养成剥离返还90%
  Item.DEV_STUFF_BREAK_PRICE	= 5000;					-- 材料拆解单价
  Item.RAW_CLASS				= "platinum_raw";
  Item.DEV_STUFF_CLASS		= "platinum_stuff";
  Item.DEV_OPEN_DAY			= 20130315;
  Item.DEV_STUFF_CALC_RATE	= 343;					-- 材料概率成长衰减系数,分母值
  Item.DEV_ATTRIB_MAX_LEV		= 300;					-- 成长属性理论最大值
  Item.tbNeedcastLevel = {
  	--[装备档次]	= {精铸等级要求,不符合时描述}
  		[3] = {2, "Vũ khí phải đạt tinh chú cấp 2, nhận được bằng danh vọng Lăng Tần Thủy Hoàng-Phát Khâu Môn."},--进阶3档要1级精铸
  		[4] = {3, "Vũ khí phải đạt tinh chú cấp 3 trác việt, nhận được bằng danh vọng Lăng Tần Thủy Hoàng-Phát Khâu Môn."},--进阶4档要2级精铸
  		[5] = {4, "Vũ khí phải đạt tinh chú cấp 4 sử thi, nhận được bằng danh vọng Lăng Tần Thủy Hoàng-Phát Khâu Môn."},--进阶5档要3级精铸
  	};
  Item.DEV_CAST_ADD_LEVEL_TXT = {
  	--精铸对养成属性的提升等级显示
  	[1] = 2,
  	[2] = 5,
  	[3] = 10,
  	[4] = 3,
  }	
  Item.tbGradeLvDesc			= {"Vô Hạ", "Phồn Hoa", "Phong Vân", "Kình Tiếu", "Thiên Địa"};
  Item.tbDevStuffName 		= {"Vô Hạ Dẫn", "Phồn Hoa Dẫn", "Phong Vân Dẫn", "Kình Tiếu Dẫn", "Thiên Địa Dẫn"};
  Item.tbPhyTypeStr			= {"Nội công", "Ngoại công"};
  Item.tbPvTypeStr			= {"Chiến", "Hiệp"};
  Item.tbBindDesc				= {[0] = "<color=yellow>(Không khóa)<color>", [1] = "<color=yellow>(Khóa)<color>"};
  Item.tbRawExchange 			= 
  {	-- 索引是P值
  	[1980]	= {18,1,1981,1},
  	[1981]	= {18,1,1980,1},
  }
  Item.tbGradeExpectValue 	=
  {
  	1000000,
  	10000000,
  	100000000,
  	1000000000,	
  }
  Item.tbRegenStuffNeed = 		-- 重铸所需材料
  {
  	[1]	= {4, 5, 8, 11, 13},
  	[2] = {1, 1, 1, 1, 1},	
  };
  Item.DEVELOP_PEEL_LIMIT_GRADE	= 3;				-- 3档及以上的装备需要申请方可剥离
  Item.ATTRIB_CONT_DEV_STUFF_NEED = 1;				-- 连续性性成长属性升级需要的材料量
  Item.tbAttribSkipDevStuffNeed = {4,5,6,7};			-- 跳跃性成长属性升级需要的材料量
  Item.tbDevelopGradeRate = {3099, 3264, 3244, 3263};	-- 换档成功率,万分比
  Item.tbGradeAttribCount	= {4,5,6,7,8};				-- 各个档次实际属性数量
  Item.tbDevStuffRandRate = {1000, 100, 10, 1,};		-- 材料宝箱开启材料的初始概率
  
  
  Item.tbDevStuffGDP 	= {18,1,1976};		-- 养成材料gdp
  
  
  Item.DEVELOP_GROWTH_SKIP	= 0;		-- 成长属性跳跃成长类型
  Item.DEVELOP_GROWTH_CONT	= 1;		-- 成长属性连续成长类型
  
  
  Item.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_ID  = 1;
  Item.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_LEV = 2;
  
  
  Item.DEVSTUFF_UNBIND_BUFF_ID = 3011;
  Item.DEVSTUFF_UNBIND_BUFF_MAX_TIME = 56 * 60 * 60; -- 最大解绑时间
  Item.DEVSTUFF_UNBIND_BUFF_VALID_TIME = 48 * 60 * 60; -- 解绑有效时间
  Item.TASK_GROUPID_DEVSTUFF_UNBIND = 2241;
  Item.TASK_ID_DEVSTUFF_UNBIND	 = 2;
  
  
  Item.DEV_GRADE_UP_SUCCEED_TIMES		= {3.2, 3.1, 3.1, 3.2}; -- 必成功的倍数
  Item.DEV_EQUIP_EXTREN_INDEX			= 12;					-- 扩展配置
  Item.MAX_UP_GRADE_FAILD_TIMES		= 4;					-- XXX 次数
  Item.DEV_EQUIP_SUPPER_RAND_NEED		= 5;					-- 点睛石洗5攻
  
  
  Item.c2sFun = Item.c2sFun or {};
  
  
  ----------------------------------------------------材料解绑------------------------------------------------------
  
  
  -- 切换绑定类型 c2s
  function Item:DevStuff_SwitchBind(nPlayerId, nOpType)
  	local pPlayer = KPlayer.GetPlayerObjById(nPlayerId);
  	if not pPlayer then
  		return;
  	end
  	
  	if jbreturn:GetMonLimit(pPlayer) > 0 then
  		me.Msg("Không được dùng tính năng này.");
  		return;
  	end
  	
  	Item:SwitchBindGift_Trigger(nPlayerId, nOpType, Item.SWITCHBIND_DEVSTUFF);
  end
  
  
  -- 检查物品类型
  function Item:DevStuff_SwitchBind_Check(pDropItem)
  	if not pDropItem then
  		return 0;
  	end
  	
  	if pDropItem.szClass ~= Item.DEV_STUFF_CLASS then
  		me.Msg("Hãy đặt vào nguyên liệu Thần Sa khóa!");
  		return 0;
  	end
  	
  	if pDropItem.nLevel == 4 then
  		me.Msg("Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn rất quý giá, hãy giữ lại dùng!");
  		return 0;
  	end
  	
  	return 1;
  end
  
  
  -- 解绑成功
  function Item:DevStuff_PostUnBind(nCount)
  	me.SetTask(self.TASK_GROUPID_DEVSTUFF_UNBIND, self.TASK_ID_DEVSTUFF_UNBIND, 0);
  	me.RemoveSkillState(self.DEVSTUFF_UNBIND_BUFF_ID);
  	
  	Dbg:WriteLog("UnBindDevStuff", "Nhân vật:"..me.szName, "Tài khoản:"..me.szAccount, "Mở khóa thành công "..nCount.." nguyên liệu Thần Sa");
  	me.PlayerLog(Log.emKPLAYERLOG_TYPE_JOINSPORT, string.format("Mở khóa %s nguyên liệu Thần Sa.", nCount));
  	me.Msg(string.format("Đã mở khóa thành công %s nguyên liệu Thần Sa.", nCount));
  end
  
  
  -- 申请buf
  function Item:ApplyDevStuffUnBind()
  	local nTime = me.GetTask(self.TASK_GROUPID_DEVSTUFF_UNBIND, self.TASK_ID_DEVSTUFF_UNBIND);
  	local nCurTime = GetTime();
  	if nTime > 0 and (nCurTime - nTime) < Item.DEVSTUFF_UNBIND_BUFF_MAX_TIME then
  		me.Msg("Bạn đã đăng ký.")
  		return;
  	end
  	local nRet = me.AddSkillState(self.DEVSTUFF_UNBIND_BUFF_ID, 1, 2, self.DEVSTUFF_UNBIND_BUFF_MAX_TIME * Env.GAME_FPS, 1, 0, 1)
  	if nRet == 1 then
  		me.SetTask(self.TASK_GROUPID_DEVSTUFF_UNBIND, self.TASK_ID_DEVSTUFF_UNBIND, GetTime());
  		me.Msg("Bạn đã đăng ký mở khóa nguyên liệu Thần Sa.");
  		me.CallClientScript({"Ui:ServerCall", "UI_EQUIPCOMPOSE", "OnEventResult", Item.ENHANCE_MODE_DEVSTUFF_UNBIND});
  	end
  end
  
  
  Item.c2sFun["ApplyDevStuffUnBind"] = Item.ApplyDevStuffUnBind;
  
  
  -- 取消buf
  function Item:CancelDevStuffUnBind()
  	if me.GetTask(self.TASK_GROUPID_DEVSTUFF_UNBIND, self.TASK_ID_DEVSTUFF_UNBIND) <= 0 then
  		me.Msg("Bạn chưa đăng ký, không thể hủy.")
  		return;
  	end
  	me.SetTask(self.TASK_GROUPID_DEVSTUFF_UNBIND, self.TASK_ID_DEVSTUFF_UNBIND, 0);
  	me.RemoveSkillState(self.DEVSTUFF_UNBIND_BUFF_ID);
  	me.Msg("Bạn đã hủy đăng ký mở khóa nguyên liệu Thần Sa.");
  	me.CallClientScript({"Ui:ServerCall", "UI_EQUIPCOMPOSE", "OnEventResult", Item.ENHANCE_MODE_DEVSTUFF_UNBIND});
  end
  
  
  Item.c2sFun["CancelDevStuffUnBind"] = Item.CancelDevStuffUnBind;
  
  
  function Item:CheckDevelopCommon(pItem)
  	if me.IsAccountLock() ~= 0 then
  		return 0, "Tài khoản đang bị khóa, không thể thao tác!";
  	end
  	if MODULE_GAMESERVER then
  		if Account:Account2CheckIsUse(me, 7) == 0 then
  			return 0, "Bạn đang đăng nhập trò chơi bằng mật mã phụ, không thể thực hiện thao tác này!";
  		end
  		local tbDevelopReGen = me.GetTempTable("Item").tbDevelopReGen;
  		if tbDevelopReGen and pItem and tbDevelopReGen.dwEquipId == pItem.dwId then
  			return 0, "";
  		else
  			me.GetTempTable("Item").tbDevelopReGen = nil;
  		end
  	end
  	return 1;
  end
  
  
  ----------------------------------------------------属性成长------------------------------------------------------
  
  
  -- 养成一条属性:养成装备、要养成属性的索引
  function Item:DevelopAttrib(pItem, nIndex)
  	local nRet, var = self:CheckCanDevelopAttrib(pItem, nIndex);
  	if nRet ~= 1 then
  		me.Msg(var);
  		return 0;
  	end
  	
  	-- 做随机操作,并扣除材料
  	local nRes, var, var2 = self:CalcAttribDevelop(pItem, nIndex);
  	local nLogRes = 0;
  	if nRes == 1 then
  		local nNewLevel = var;
  		local nDevLev = pItem.GetAttribDevelopInfo(nIndex);
  		pItem.SetAttribDevelopInfo(nIndex, nNewLevel);
  		nRet = pItem.Regenerate(
  			pItem.nGenre, 
  			pItem.nDetail,
  			pItem.nParticular, 
  			pItem.nLevel,
  			pItem.nSeries,
  			pItem.nEnhTimes,
  			pItem.nLucky,
  			pItem.GetGenInfo(),
  			0,
  			pItem.dwRandSeed,
  			pItem.nStrengthen);
  			
  		if nRet ~= 1 then
  			pItem.SetAttribDevelopInfo(nIndex, nDevLev);
  			local szLog = string.format("[%d] dưỡng thành thất bại, tái lập thành %d", nIndex, nDevLev);
  			Dbg:WriteLog("EquipDevelop", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, "Regenerate vật phẩm thất bại,"..szLog);
  			nLogRes = -1;
  		else
  			if var2 and type(var2) == "number" and var2 >= 1 then
  				pItem.Bind(var2);
  			end
  			
  			nLogRes = 1;
  			local szMsg = string.format("Thành công, thuộc tính thứ %d tăng <color=gold>%d cấp<color>, đạt <color=gold>%d<color>", 
  				nIndex, nNewLevel - nDevLev, nNewLevel);
  			me.Msg(szMsg);			
  			Dialog:SendBlackBoardMsg(me, szMsg);
  			
  			-- 排行榜
  			self:ApplyDevelopLadder(pItem);
  		end
  	else
  		me.Msg(var);
  		Dialog:SendBlackBoardMsg(me, var);
  		if nRes == 0 then	-- 流程被打断了
  			return 0;
  		end
  		nLogRes = 0;	-- 现在才是真正的失败
  	end
  	
  	-- 埋点
  	local tbNeed = Item:GetAttribDevelopNeed(pItem.nDevelopGrade) or {};
  	local szLog = string.format("%s,%d", pItem.SzGDPL("_"), nLogRes);
  	for _, tbInfo in pairs(tbNeed) do
  		szLog = szLog..string.format(",%d_%d_%d_%d,%d", unpack(tbInfo));
  	end
  	StatLog:WriteStatLog("stat_info", "platinum","develop", me.nId, szLog);
  	
  	return nLogRes == 1 and 1 or 0;
  end
  
  
  -- 判断某条属性是否可激活:养成装备、要养成属性的索引
  function Item:CheckCanDevelopAttrib(pItem, nIndex)
  	local nRet, var = self:CheckDevelopCommon(pItem)
  	if nRet == 0 then
  		return nRet, var;
  	end
  	
  	-- 是养成装备
  	if pItem.IsDevelopEquip() == 0 then
  		return 0, "Chỉ có vũ khí Thần Sa mới có thể dưỡng thành thuộc tính";
  	end
  	
  	local nDevelopGrade = pItem.nDevelopGrade;
  	if nDevelopGrade >= self.MAX_GRADE then
  		return 0, "Trang bị đã đạt cấp cao nhất, không cần dưỡng thành tiếp!";
  	end
  	
  	local nDevLev = pItem.GetAttribDevelopInfo(nIndex);
  	if not nDevLev or nDevLev == -1 then
  		return 0, "Hãy chọn đúng thuộc tính";
  	elseif nDevLev >= self.tbGradeMaxDevelop[nDevelopGrade] then
  		return 0, "Thuộc tính đã đạt cấp cao nhất, vũ khí thăng cấp mới được dưỡng thành tiếp";
  	end
  	
  	-- 查找所需材料
  	local nGrowthType = self:GetAttribGrowthType(pItem, nIndex);
  	if not nGrowthType then
  		return 0, "Số liệu trang bị bị lỗi!";
  	end
  	
  	local tbNeed = self:GetAttribDevelopNeed(nDevelopGrade, nGrowthType);
  	local nRet, var, varBindTips = self:IsMaterialEngouh(tbNeed, pItem.IsBind());
  	if nRet == 0 then
  		return 2, string.format("Tăng thuộc tính cần nguyên liệu %s không đủ!", var)
  	end
  	
  	return 1, var, varBindTips;
  end
  
  
  -- 计算装备某条属性本次养成需要相关材料
  -- 返回值:{ {g,d,p,l, n}, ..., {g,d,p,l, n} }
  function Item:GetAttribDevelopNeed(nDevelopGrade, nGrowthType)	
  --	local nCount = 0;
  --	if nGrowthType == self.DEVELOP_GROWTH_CONT then
  --		nCount = self.ATTRIB_CONT_DEV_STUFF_NEED;
  --	elseif nGrowthType == self.DEVELOP_GROWTH_SKIP then
  --		nCount = self.tbAttribSkipDevStuffNeed[nDevelopGrade] or 0;
  --	end
  	local nCount = self.ATTRIB_CONT_DEV_STUFF_NEED;
  	
  	if nCount == 0 then
  		return;
  	end
  
  
  	local tb = 
  	{
  		{self.tbDevStuffGDP[1], self.tbDevStuffGDP[2], self.tbDevStuffGDP[3], nDevelopGrade, nCount};
  	}
  	
  	local nValue = 0;
  	for _, tbNeed in pairs(tb) do
  		local tbBaseInfo = KItem.GetItemBaseProp(unpack(tbNeed, 1, 4));
  		if tbBaseInfo then
  			nValue = nValue + tbBaseInfo.nValue * nCount;
  		end
  	end
  	
  	return tb, nValue;
  end
  
  
  -- 计算属性养成操作结果
  -- 返回值:如果不可养成:0、不可原因;如果可以养成且成功:1、养成后属性提升等级;
  -- 如果可以养成但失败:2;
  function Item:CalcAttribDevelop(pItem, nIndex)
  	local nDevelopGrade = pItem.nDevelopGrade;
  	local nGrowthType = self:GetAttribGrowthType(pItem, nIndex);
  	if not nGrowthType then
  		return 0, "Hệ thống bị lỗi, hãy liên hệ hỗ trợ!";
  	end
  	
  	local tbNeed, nValue = self:GetAttribDevelopNeed(nDevelopGrade, nGrowthType);
  	if not tbNeed then
  		return 0, "Nguyên liệu bị lỗi";
  	end
  	
  	-- 查找材料是否满足
  	local nRet, szDesc = self:IsMaterialEngouh(tbNeed);
  	if nRet == 0 then
  		return nRet, string.format("Tăng thuộc tính cần nguyên liệu %s không đủ!", szDesc);
  	end
  	
  	-- 说明可以养成了,计算养成成功率及成功提升等级
  	local nCurLv = pItem.GetAttribDevelopInfo(nIndex);
  	local nRet, tbRate = self:GetAttribDevSetting(nDevelopGrade, nCurLv, nValue, nGrowthType);
  	if nRet == 0 then
  		return 0, "Hệ thống bị lỗi, hãy liên hệ hỗ trợ!";
  	end
  	
  	-- 扣除材料
  	local nRet, bWithBind = self:ConsumeItems(tbNeed, Player.emKLOSEITEM_DEVELOP_ATTRIB, pItem.IsBind());
  	if nRet == 0 then
  		return 0, "Trừ nguyên liệu thất bại";
  	end
  	
  	local nRand = MathRandom(10^6);
  	local nRandLevel = 0;
  	for nLev, nRate in pairs(tbRate) do
  		if nRand <= nRate then
  			nRandLevel = nLev;
  			break;
  		else
  			nRand = nRand - nRate;
  		end
  	end
  	
  	if nRandLevel > nCurLv then
  		return 1, nRandLevel, bWithBind;
  	end
  	
  	-- 否则是失败了
  	return 2, "Dưỡng thành thất bại";
  end
  
  
  -- 返回值:tbRate几率表,索引表示提升等级,值表示提升几率(索引为0时表示失败)
  function Item:GetAttribDevSetting(nDevelopGrade, nCurLv, nValue, nGrowthType)
  	local nRet, varRate;
  --	if nGrowthType == self.DEVELOP_GROWTH_CONT then
  --		nRet, varRate = self:_CalcAttribDevelopRate_Cont(nDevelopGrade, nCurLv, nValue);
  --	elseif nGrowthType == self.DEVELOP_GROWTH_SKIP then
  --		nRet, varRate = self:_CalcAttribDevelopRate_Skip(nDevelopGrade, nCurLv, nValue);
  --	else
  --		assert(false);
  --	end	
  	nRet, varRate = self:_CalcAttribDevelopRate_Cont(nDevelopGrade, nCurLv, nValue);
  	
  	if nRet == 0 then
  		return 0;
  	end
  	
  	return nRet, varRate;
  end
  
  
  function Item:GetAttribGrowthType(pItem, nIndex)
  	-- 是否是连续养成的
  	local nAttSettingId = self:GetDevelopAttribSettingId(pItem, nIndex);
  	local tbSetting = KItem.GetDevelopMASetting(nAttSettingId);
  	if not tbSetting then
  		return;
  	end
  	
  	local nGrowthType = tbSetting.nGrowthType;
  	return nGrowthType;
  end
  
  
  ----------------------------------------------------装备升档------------------------------------------------------
  
  
  -- 装备升档
  function Item:DevelopGrade(pItem, nSucceed)
  	local nRet, var = self:CheckCanDevelopGrade(pItem, nSucceed);
  	if nRet ~= 1 then
  		me.Msg(var);
  		return 0;
  	end
  
  
  	local szOldItemName = pItem.szName;
  	-- 升档会清除装备之前记录的属性养成值	
  	local tbDevInfo = pItem.GetAttribDevelopInfo();
  	if not tbDevInfo then
  		return 0;
  	end
  	local tbDevInfoNew = {};
  	for i = 1, #tbDevInfo do 
  		tbDevInfoNew[i] = 0;
  	end
  
  
  	-- 获取对应升档道具信息
  	local tbGradeInfo = self:GetGradeSetting(pItem);
  	if not tbGradeInfo or #tbGradeInfo == 0 then
  		return 0;
  	end
  	
  	local nFaildTimes = self:GetDevEquipUpGradeFaildTimes(pItem);
  	-- 消耗物品,并随机
  	local nRet, var = self:CalcGradeDevelop(pItem.nDevelopGrade, pItem.IsBind(), nFaildTimes, nSucceed);
  	local nLogRes = 0;
  	local szOldGDPL = pItem.SzGDPL("_");
  	local nOldDevelop = pItem.nDevelopGrade;
  	if nRet == 1 then
  		pItem.SetAttribDevelopInfo(-1, tbDevInfoNew);
  		local nRet = pItem.Regenerate(
  			tbGradeInfo[1], 
  			tbGradeInfo[2],
  			tbGradeInfo[3], 
  			tbGradeInfo[4],
  			pItem.nSeries,
  			pItem.nEnhTimes,
  			pItem.nLucky,
  			pItem.GetGenInfo(),
  			0,
  			pItem.dwRandSeed,
  			pItem.nStrengthen);
  		
  		if nRet ~= 1 then
  			pItem.SetAttribDevelopInfo(-1, tbDevInfo);
  			local szLog = string.format("Tăng trang bị [%s] thất bại", pItem.SzGDPL());
  			Dbg:WriteLog("DevelopGrade", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, "Regenerate vật phẩm thất bại,"..szLog);
  			nLogRes = -1;
  		else
  			if var and type(var) == "number" and var == 1 then
  				pItem.Bind(var);
  			end
  			
  			-- 尝试自动对其属性备份
  			if (self:AutoUpdateDevWeaponBackupData(pItem) == 1) then
  				--local szDate = os.date("%Y年%m月%d日%H时%M分", GetTime());
  				Player:__AlterMsg(me, "Tiến cấp thành công! Thuộc tính của vũ khí đã được cập nhật đồng bộ");
  			end
  							
  			local szMsg1 = string.format("<color=gold>%s<color> đã tiến cấp thành <color=gold>%s<color>!!!", szOldItemName, pItem.szName);
  			me.Msg(szMsg1);
  			Dialog:SendBlackBoardMsg(me, szMsg1);
  			-- 家族、好友公告
  			local szMsg2 = string.format("<color=gold>%s<color> đã tăng cấp thành <color=gold>%s<color>", szOldItemName, pItem.szName);
  			Player:SendMsgToKinOrTong(me,szMsg2, 1);
  			me.SendMsgToFriend("Hảo hữu của bạn"..me.szName..szMsg2);	
  			if pItem.nDevelopGrade == 4 then
  				Dialog:SendInfoBoardMsg(me, szMsg1)-- 屏幕中央黄色
  			elseif pItem.nDevelopGrade == Item.MAX_GRADE then
  				--Dialog:GlobalNewsMsg_GS("恭喜"..me.szName..szMsg2)	-- 全服公告
  				GCExcute({"Dialog:GlobalNewsMsg_GC", "Chúc mừng"..me.szName..szMsg2});
  			end
  			self:SetDevEquipUpGradeFaildTimes(pItem, 0);
  			nLogRes = 1;
  		end
  		pItem.Sync();
  	else
  		me.Msg(var);
  		Dialog:SendBlackBoardMsg(me, var);
  		if nRet == 0 then
  			return 0;
  		end
  		nLogRes = 0;
  		
  		self:SetDevEquipUpGradeFaildTimes(pItem, nFaildTimes + 1);
  	end
  	
  	-- 排行榜
  	self:ApplyDevelopLadder(pItem);
  	
  	-- 埋点
  	local tbNeed = Item:GetGradeDevelopNeed(nOldDevelop, nSucceed) or {};
  	local szLog = string.format("%s,%d", szOldGDPL, nLogRes);
  	for _, tbInfo in pairs(tbNeed) do
  		szLog = szLog..string.format(",%d_%d_%d_%d,%d", unpack(tbInfo));
  	end
  	StatLog:WriteStatLog("stat_info", "platinum","udpate_lv", me.nId, szLog);
  	
  	Dbg:WriteLog("DevelopGrade", "Tăng cấp", me.szAccount, me.szName, pItem.szGUID, self:GetRegenInfoLog(pItem.GetGenInfo(), pItem.nDevelopGrade));
  	
  	return nLogRes == 1 and 1 or 0;
  end
  
  
  -- 判断是否可升档
  function Item:CheckCanDevelopGrade(pItem, nSucceed)
  	local nRet, var = self:CheckDevelopCommon(pItem)
  	if nRet == 0 then
  		return nRet, var;
  	end
  	
  	-- 是养成装备
  	if pItem.IsDevelopEquip() == 0 then
  		return 0, "Hãy đặt vào toàn bộ vũ khí Thần Sa có cấp dưỡng thành tối đa";
  	end
  	
  	local nDevelopGrade = pItem.nDevelopGrade;	
  	if nDevelopGrade >= self.MAX_GRADE then
  		return 0, "Trang bị đã đạt cấp cao nhất";
  	end
  	
  	-- 检查武器升档时间
  	local bTimeFrameLevel119 = TimeFrame:IsOpenLevel119();
  	if bTimeFrameLevel119 == 1 then
  		local nNeedDay = self.tbDevelopGradeOpenDay[nDevelopGrade];
  		local nServerOpenDay = TimeFrame:GetServerOpenDay();
  		if nNeedDay > nServerOpenDay then
  			return 0, string.format("Ngày mở server thứ %s, vũ khí của bạn mới có thể tăng cấp tới %s",nNeedDay,self.tbGradeLvDesc[nDevelopGrade]);
  		end
  	end
  	-- 所有属性达档次最高级
  	local tbAttrib = pItem.GetAttribDevelopInfo();
  	if not tbAttrib then
  		return 0, "Số liệu trang bị bị lỗi, hãy liên hệ hỗ trợ!";
  	end
  	for i, nDevLev in pairs(tbAttrib) do
  		if nDevLev ~= -1 and nDevLev < self.tbGradeMaxDevelop[nDevelopGrade] then
  			return 0, "Thuộc tính dưỡng thành chưa đạt tối đa, không thể tăng thành vũ khí Thần Sa cấp cao hơn";
  		end
  	end
  	
  	-- 档次未达上限 升级到4档要卓越,升级到5档要史诗
  	if self.tbNeedcastLevel[nDevelopGrade+1] then
  		local nCastLev = pItem.GetEquipExValue(self.ITEM_TASKVAL_EX_SUBID_CastLevel);
  		local nActualCastLev = self.tbWeaponCastLevSor[nCastLev] or 0;
  		if nActualCastLev < self.tbNeedcastLevel[nDevelopGrade+1][1] then
  			return 2, self.tbNeedcastLevel[nDevelopGrade+1][2];
  		end
  		
  	end	
  	
  	-- 查找所需材料
  	local tbNeed = Item:GetGradeDevelopNeed(nDevelopGrade, nSucceed);
  	local nRet, szDesc, varBindTips = self:IsMaterialEngouh(tbNeed, pItem.IsBind());
  	if nRet == 0 then
  		return 2, string.format("Nguyên liệu %s không đủ!", szDesc);
  	end
  	
  	return 1, varBindTips;
  end
  
  
  function Item:CalcGradeDevelop(nDevelopGrade, bBind, nFaildTimes, nSucceed)
  	local nRate = self:GetGradeDevelopRate(nDevelopGrade);
  	if not nRate then
  		return 0, "Hệ thống bị lỗi, hãy liên hệ hỗ trợ!";
  	end
  	
  	-- 先消耗
  	local tbNeed = Item:GetGradeDevelopNeed(nDevelopGrade, nSucceed);
  	local nRet, bWithBind = self:ConsumeItems(tbNeed, Player.emKLOSEITEM_DEVELOP_GRADE, bBind);
  	if nRet == 0 then
  		return 0, "Trừ nguyên liệu thất bại";
  	end
  	
  	-- 再随机
  	if nFaildTimes < self.MAX_UP_GRADE_FAILD_TIMES and (not nSucceed or nSucceed ~= 1) then
  		local nRand = MathRandom(10000);		-- 因为概率是用万分比表示的,所以在10000内随机
  		if nRand > nRate then
  			return 2, "Tăng cấp thất bại";
  		end
  	end
  
  
  	return 1, bWithBind;
  end
  
  
  -- 升档成功概率,万分比
  function Item:GetGradeDevelopRate(nDevelopGrade)
  	return self.tbDevelopGradeRate[nDevelopGrade];
  end
  
  
  function Item:GetGradeDevelopNeed(nGrade, nSucceed)
  	local tbNeed = 
  	{
  		{ {self.tbDevStuffGDP[1], self.tbDevStuffGDP[2], self.tbDevStuffGDP[3],1, 9}, },
  		{ {self.tbDevStuffGDP[1], self.tbDevStuffGDP[2], self.tbDevStuffGDP[3],2, 10}, },
  		{ {self.tbDevStuffGDP[1], self.tbDevStuffGDP[2], self.tbDevStuffGDP[3],3, 14}, },
  		{ {self.tbDevStuffGDP[1], self.tbDevStuffGDP[2], self.tbDevStuffGDP[3],4, 18}, },
  	}
  	
  	local tbRetNeed = tbNeed[nGrade];
  	if nSucceed and nSucceed == 1 then
  		for _, _tbNeed in ipairs(tbRetNeed) do
  			_tbNeed[5] = math.ceil(_tbNeed[5] * self.DEV_GRADE_UP_SUCCEED_TIMES[nGrade]);
  		end
  	end
  	
  	return tbRetNeed;
  end
  
  
  -- 获取升到下一档的道具的GDPL
  function Item:GetGradeSetting(pItem)
  	local nDevelopGrade = pItem.nDevelopGrade;
  	if not self.tbDevelopGradeSetting or 
  		not self.tbDevelopGradeSetting[nDevelopGrade] or
  		not self.tbDevelopGradeSetting[nDevelopGrade + 1] then
  		return;
  	end
  	
  	local szGDPL = pItem.SzGDPL();
  	local nGradeIndex = 0;
  	for i, szItemId in pairs(self.tbDevelopGradeSetting[nDevelopGrade] or {}) do
  		if szGDPL == szItemId then
  			nGradeIndex = i;
  			break;
  		end
  	end
  	local szInfo = self.tbDevelopGradeSetting[nDevelopGrade + 1][nGradeIndex];
  	local tbGradeInfo = Lib:SplitStr(szInfo or "");
  	for i, v in pairs(tbGradeInfo) do
  		tbGradeInfo[i] = tonumber(v);
  	end
  	
  	return tbGradeInfo;
  end
  ----------------------------------------------------重随属性------------------------------------------------------
  function Item:ReGenDevelopAttrib(pItem, nGenFlag)
  	local nPhyType, nPvType = self:GetDevelopAttribType(pItem);
  	if not nPhyType or not nPvType then
  		return 0;
  	end
  	
  	if nGenFlag < self.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_ID or 
  	  nGenFlag > self.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_LEV then
  	  	return 0;
  	end
  	
  	local nRet, var = Item:CheckCanRegenAttrib(pItem, nGenFlag);
  	if nRet == 0 then
  		me.Msg(var);
  		return 0;
  	end
  	
  	local nSupperDevEquip = 0;
  	if nGenFlag == self.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_ID then
  		if type(var) ~= "number" then
  			return 0;
  		end
  		
  		nSupperDevEquip = var;
  	end
  	
  	local tbNewGenInfo = KItem.ReGenerateDevelopBaseAttrib(
  		nGenFlag,
  		pItem.nSeries,
  		nPhyType,
  		nPvType,
  		pItem.nDevelopGrade,
  		pItem.GetGenInfo(),
  		{},
  		0
  	);
  	if not tbNewGenInfo then
  		return 0;
  	end
  
  
  	-- 消耗!!! 一个重铸符,一个材料	
  	local tbNeed = self:GetReGenNeed(pItem, nGenFlag);
  	local nRet, bWithBind = self:ConsumeItems(tbNeed, Player.emKLOSEITEM_REGEN_DEVELOP_ATTRIB, pItem.IsBind());
  	if nRet == 0 then
  		return 0;
  	end
  	
  	--TODO:不用检查以前的缓存变量吗??
  	local tbTemplate = me.GetTempTable("Item");
  	tbTemplate.tbDevelopReGen = {};
  	local tbDevelopReGen = {};
  	tbDevelopReGen.dwEquipId = pItem.dwId;
  	tbDevelopReGen.tbNewGenInfo = tbNewGenInfo;
  	tbDevelopReGen.nBind = math.max(pItem.IsBind(), bWithBind or 0);
  	tbDevelopReGen.nGenFlag = nGenFlag;
  	tbTemplate.tbDevelopReGen = tbDevelopReGen;	
  	
  	-- 移除buff
  	if nSupperDevEquip == 1 then
  		self:RemoveEnhBuff();
  	end
  	
  	self:SetDevEquipUpGradeFaildTimes(pItem, 0);
  	tbNewGenInfo[self.DEV_EQUIP_EXTREN_INDEX] = 0;
  	
  	-- 埋点
  	local szLog = string.format("%s,%d", pItem.SzGDPL("_"), nGenFlag);
  	for _, tbInfo in pairs(tbNeed) do
  		szLog = szLog..string.format(",%d_%d_%d_%d,%d", unpack(tbInfo));
  	end
  	StatLog:WriteStatLog("stat_info", "platinum","recasting", me.nId, szLog);
  	
  	return 1, tbNewGenInfo;		-- 把新属性表返回,同步给客户端作展示用
  end
  
  
  -- nOperate:0、关闭UI,1、选择旧装备,2、选择新装备
  function Item:ReGenDevelopConfirm(dwId, nOperate)
  	if nOperate == 3 then
  		me.GetTempTable("Item").tbDevelopReGen = nil;
  		return 0;
  	end
  	
  	local tbTemplate = me.GetTempTable("Item");
  	local tbDevelopReGen = tbTemplate.tbDevelopReGen;
  	if not tbDevelopReGen or tbDevelopReGen.dwEquipId ~= dwId then
  		return 0;
  	end
  	local pItem = KItem.GetObjById(dwId);
  	if not pItem then
  		return 0;
  	end
  
  
  	local szRegenInfoLog = string.format("Loại tái lập: %d, kết quả tái lập: %s", tbDevelopReGen.nGenFlag, 
  		self:GetRegenInfoLog(tbDevelopReGen.tbNewGenInfo, pItem.nDevelopGrade));
  
  
  	if nOperate == 2 then		-- 选择新装备			
  		local nRet = pItem.Regenerate(
  			pItem.nGenre, 
  			pItem.nDetail,
  			pItem.nParticular, 
  			pItem.nLevel,
  			pItem.nSeries,
  			pItem.nEnhTimes,
  			pItem.nLucky,
  			tbDevelopReGen.tbNewGenInfo,
  			0,
  			pItem.dwRandSeed,
  			pItem.nStrengthen);
  			
  		if nRet == 0 then
  			Dbg:WriteLog("ReGenDevelopAttrib", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, "Regenerate đạo ** thất bại, tái lập thuộc tính trưởng thành thất bại."..szRegenInfoLog);
  			return 0;
  		end	
  		pItem.Bind(tbDevelopReGen.nBind);
  		self:ApplyDevelopLadder(pItem);
  		
  		local szLog = string.format("Tái lập thuộc tính trang bị {%s_%d}, chọn trang bị đúc mới. %s", pItem.szName, tbDevelopReGen.nGenFlag, szRegenInfoLog);
  		me.PlayerLog(Log.emKITEMLOG_TYPE_USE, szLog);
  		Dbg:WriteLog("ReGenDevelopAttrib", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, "Chọn trang bị đúc ["..nOperate.."]."..pItem.szGUID..szRegenInfoLog);
  		
  		if tbDevelopReGen.nGenFlag == Item.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_ID then
  			Player:__AlterMsg(me, "Đúc thành công! Nếu vũ khí này có <color=green>giá trị lưu<color>, cần thực hiện <color=green>thao tác lưu<color> lần nữa.");
  		end
  	elseif nOperate == 0 or nOperate == 1 then	-- 选择取消或旧装备
  		local szLog = string.format("Tái lập thuộc tính trang bị {%s_%d}, hủy trang bị đúc mới. %s", pItem.szName, tbDevelopReGen.nGenFlag, szRegenInfoLog);
  		me.PlayerLog(Log.emKITEMLOG_TYPE_USE, szLog);
  		Dbg:WriteLog("ReGenDevelopAttrib", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, "Hủy đúc trang bị ["..nOperate.."]."..pItem.szGUID..szRegenInfoLog);
  	else
  		Dbg:WriteLog("ReGenDevelopAttrib", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, "Yêu cầu thao tác không đúng ["..nOperate.."]."..pItem.szGUID..szRegenInfoLog);
  	end	
  	
  	-- 置空缓存数据
  	tbTemplate.tbDevelopReGen = nil;
  end
  
  
  function Item:CheckCanRegenAttrib(pItem, nGenFlag)
  	local nRet, var = self:CheckDevelopCommon()
  	if nRet == 0 then
  		return nRet, var;
  	end
  	
  	local tbNeed = self:GetReGenNeed(pItem, nGenFlag);
  	local nRet, szDesc = self:IsMaterialEngouh(tbNeed);
  	if nRet == 0 then
  		return 0, string.format("Đúc %s cần nguyên liệu %s không đủ!", 
  			nGenFlag == Item.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_ID and "Loại" or "Cấp",
  			szDesc);
  	end
  	
  	-- 极品武器检查
  	local nSupperDevEquip = 0;
  	if MODULE_GAMESERVER and nGenFlag == Item.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_ID then
  		nSupperDevEquip = self:IsSupperDevEquip(pItem);
  		if nSupperDevEquip == 1 then
  			local nRet, var = self:CheckDevelopPeelTime("Đúc vũ khí Thần Sa cực phẩm");
  			if nRet ~= 1 then
  				return 0, var or "";
  			end
  		end
  	end
  	
  	return 1, nSupperDevEquip;
  end
  
  
  -- 对应等级材料一枚,重铸符一枚
  function Item:GetReGenNeed(pItem, nGenFlag)
  	local nStuffLev = pItem.nDevelopGrade;
  	if self:IsItemDeveloped(pItem) == 0 then
  		nStuffLev = nStuffLev - 1;
  	end	
  	nStuffLev = nStuffLev > 0 and nStuffLev or 1;
  	
  	if not self.tbRegenStuffNeed[nGenFlag] or 
  		not self.tbRegenStuffNeed[nGenFlag][pItem.nDevelopGrade] then
  		return;		
  	end
  	local nStuffCount = self.tbRegenStuffNeed[nGenFlag][pItem.nDevelopGrade]
  	
  	local tb = 
  	{
  		{self.tbDevStuffGDP[1], self.tbDevStuffGDP[2], self.tbDevStuffGDP[3],nStuffLev,nStuffCount},
  		--{18,1,1199,1,1},		-- 重铸符
  	};
  	
  	return tb;
  end
  ----------------------------------------------------养成传承------------------------------------------------------
  function Item:DevelopInherit(pDstItem, tbSrcItem)
  	if not tbSrcItem or #tbSrcItem ~= 1 then
  		me.Msg("Hãy đặt vào đúng đạo **");
  		return 0;
  	end
  	local pSrcItem = tbSrcItem[1];
  	
  	local nRet, var = self:CheckCanDevelopInherit(pSrcItem, pDstItem);
  	if nRet == 0 then
  		me.Msg(var);
  		return 0;
  	end
  	
  	if type(var) ~= "number" then
  		return 0;
  	end
  	
  	local nSupperDevEquip = var;
  	
  	local tbNeed = self:GetDevelopInheritNeed(pSrcItem);
  	-- TODO:被传承的武器会根据消耗的材料进行绑定 对源武器没有影响
  	local nRet, bWithBind = self:ConsumeItems(tbNeed, Player.emKLOSEITEM_DEVELOP_INHERIT, pDstItem.IsBind());
  	if nRet == 0 then
  		me.Msg("Trừ nguyên liệu thất bại");
  		return 0;
  	end
  	local tbSrcGrade, tbDstGrade = self:GetDevelopInheritGradeInfo(pSrcItem, pDstItem);
  	if not tbSrcGrade or #tbSrcGrade == 0 or
  		 not tbDstGrade or #tbDstGrade == 0 then
  		return 0;
  	end
  	
  	local szSrcGDPL, szDstGDPL = pSrcItem.SzGDPL("_"), pDstItem.SzGDPL("_");
  	
  	-- 先清除源道具的信息, 养成全变0并降至1档
  	local tbOrgDevInfo = pSrcItem.GetAttribDevelopInfo();
  	local tbNewDevInfo = {};
  	for i = 1, #tbOrgDevInfo do
  		tbNewDevInfo[i] = 0;
  	end
  	pSrcItem.SetAttribDevelopInfo(-1, tbNewDevInfo);
  	local tbSrcNewGenInfo = pSrcItem.GetGenInfo();
  	if pSrcItem.nDevelopGrade > 1 then		-- 1档以上的武器重随属性类型
  		tbSrcNewGenInfo = self:GetRegenInfo(
  			pSrcItem, 1, Item.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_ID		-- 随机属性类型,等级不变化
  		);
  	end
  	if not tbSrcNewGenInfo then
  		return 0;
  	end
  	
  	local szSrcRegenInfoLog = string.format("Thuộc tính vũ khí gốc [%s%s] trước khi kế thừa: %s, sau khi kế thừa: %s.", pSrcItem.szName, pSrcItem.szGUID,
  		self:GetRegenInfoLog(pSrcItem.GetGenInfo(), pSrcItem.nDevelopGrade), 
  		self:GetRegenInfoLog(tbSrcNewGenInfo, 1) );
  			
  	-- 移除buff
  	if nSupperDevEquip == 1 then
  		self:RemoveEnhBuff();
  	end
  	
  	local nRet = pSrcItem.Regenerate(
  		tbSrcGrade[1], 
  		tbSrcGrade[2],
  		tbSrcGrade[3], 
  		tbSrcGrade[4],
  		pSrcItem.nSeries,
  		pSrcItem.nEnhTimes,
  		pSrcItem.nLucky,
  		tbSrcNewGenInfo, --pSrcItem.GetGenInfo(),
  		0,
  		pSrcItem.dwRandSeed,
  		pSrcItem.nStrengthen);
  
  
  	if nRet == 0 then
  		pSrcItem.SetAttribDevelopInfo(-1, tbOrgDevInfo);
  		local szLog = string.format("Regenerate đạo ** gốc [%s%s] thất bại, quay lại! %s", pSrcItem.szName, pSrcItem.szGUID, szSrcRegenInfoLog);
  		Dbg:WriteLog("DevelopInherit", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, szLog);
  		return 0;
  	end
  	self:ApplyDevelopLadder(pSrcItem);
  	pSrcItem.Sync();
  	Dbg:WriteLog("DevelopInherit", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, "Trang bị gốc Regenerate thành công,"..szSrcRegenInfoLog);	
  	
  	-- 再应用目标道具的信息
  	local szOldDstItemInfo = self:GetRegenInfoLog(pDstItem.GetGenInfo(), pDstItem.nDevelopGrade);
  	local tbGradeInfo = {};
  	pDstItem.SetAttribDevelopInfo(-1, tbOrgDevInfo);
  	nRet = pDstItem.Regenerate(
  		tbDstGrade[1], 
  		tbDstGrade[2],
  		tbDstGrade[3], 
  		tbDstGrade[4],
  		pDstItem.nSeries,
  		pDstItem.nEnhTimes,
  		pDstItem.nLucky,
  		pDstItem.GetGenInfo(),
  		0,
  		pDstItem.dwRandSeed,
  		pDstItem.nStrengthen);
  	local szNewDstItemInfo = self:GetRegenInfoLog(pDstItem.GetGenInfo(), pDstItem.nDevelopGrade);
  	if nRet == 0 then
  		pDstItem.SetAttribDevelopInfo(-1, tbNewDevInfo);
  		local szLog = string.format("Regenerate đạo ** gốc [%s%s] thành công, regenerate đạo ** mới [%s%s] thất bại! Thuộc tính trước khi kế thừa %s thuộc tính sau khi kế thừa %s", pSrcItem.szName, pSrcItem.szGUID, pDstItem.szName, pDstItem.szGUID, szOldDstItemInfo, szNewDstItemInfo);
  		Dbg:WriteLog("DevelopInherit", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, szLog);
  	else
  		local szLog = string.format("Regenerate đạo ** gốc [%s%s] thành công, regenerate đạo ** mới [%s%s] thành công! Thuộc tính trước khi kế thừa %s thuộc tính sau khi kế thừa %s", pSrcItem.szName, pSrcItem.szGUID, pDstItem.szName, pDstItem.szGUID, szOldDstItemInfo, szNewDstItemInfo);
  		Dbg:WriteLog("DevelopInherit", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, szLog);
  	end
  	self:ApplyDevelopLadder(pDstItem);
  	pDstItem.Sync();
  	if bWithBind and type(bWithBind) == "number" and bWithBind >= 1 then
  		pDstItem.Bind(bWithBind);
  	end
  	-- 不绑定被传承武器被绑定的武器传承后会被绑定
  	local bSrcItemBind = pSrcItem.IsBind();
  	if bSrcItemBind == 1 then
  		pDstItem.Bind(bSrcItemBind);
  	end
  	
  	-- 自动存档
  	if (self:AutoUpdateDevWeaponBackupData(pDstItem) == 1) then
  		--local szDate = os.date("%Y年%m月%d日%H时%M分", GetTime());
  		Player:__AlterMsg(me, "Kế thừa thành công! Thuộc tính của vũ khí đã được cập nhật đồng bộ!");
  	end
  	
  	self:SetDevEquipUpGradeFaildTimes(pDstItem, 0);
  	self:SetDevEquipUpGradeFaildTimes(pSrcItem, 0);
  	
  	-- 埋点
  	local szLog = string.format("%s,%s", szSrcGDPL, szDstGDPL);
  	for _, tbInfo in pairs(tbNeed) do
  		szLog = szLog..string.format(",%d_%d_%d_%d,%d", unpack(tbInfo));
  	end
  	StatLog:WriteStatLog("stat_info", "platinum","inherit", me.nId, szLog);
  	
  	return nRet;
  end
  
  
  function Item:CheckCanDevelopInherit(pSrcItem, pDstItem)
  	local nRet, var = self:CheckDevelopCommon()
  	if nRet == 0 then
  		return nRet, var;
  	end
  	
  	if pSrcItem.IsDevelopEquip() == 0 or pDstItem.IsDevelopEquip() == 0 then
  		return 0, "Vũ khí kế thừa và được kế thừa đều phải là vũ khí Thần Sa";
  	end
  	
  	--被传承武器只能是未养成,档次为1的白金武器
  	local bDeveloped = self:IsItemDeveloped(pDstItem);
  	if bDeveloped == 1 or pDstItem.nDevelopGrade ~= 1 then
  		return 0, "Vũ khí được kế thừa phải là vũ khí Thần Sa cấp 1 chưa dưỡng thành";
  	end
  	
  	--判断传承武器是否有可传承的价值
  	bDeveloped = self:IsItemDeveloped(pSrcItem);
  	if bDeveloped == 0 and pSrcItem.nDevelopGrade == 1 then
  		return 0, "Vũ khí kế thừa không có điểm dưỡng thành, không thể kế thừa"
  	end
  	
  	local tbNeed = self:GetDevelopInheritNeed(pSrcItem);
  	nRet, var = self:IsMaterialEngouh(tbNeed);
  	if nRet == 0 then
  		return 0, string.format("Kế thừa dưỡng thành cần nguyên liệu %s không đủ!", var);
  	end
  	
  	-- 两件装备都不能镶有宝石
  --	if pSrcItem.IsEquipHasStone() == 1 or 
  --		pDstItem.IsEquipHasStone() == 1 then
  --		return 0, "参与养成传承的武器不能带有宝石";		
  --	end
  
  
  	-- 极品武器检查
  	local nSupperDevSrcEquip = 0;
  	if MODULE_GAMESERVER then
  		nSupperDevSrcEquip = self:IsSupperDevEquip(pSrcItem);
  		if nSupperDevSrcEquip == 1 and pSrcItem.nDevelopGrade > 1 then
  			local nRet, var = self:CheckDevelopPeelTime("Kế thừa dưỡng thành vũ khí Thần Sa cực phẩm");
  			if nRet ~= 1 then
  				return 0, var or "";
  			end
  		end
  	end
  	--local nSupperDevDstEquip = self:IsSupperDevEquip(pDstItem); 被传承的就不限制了 档次必须是1 而且 第五条以上的属性才会重随
  	
  	return 1, nSupperDevSrcEquip;
  end
  
  
  function Item:IsItemDeveloped(pItem)
  	local tbDevelopInfo = pItem.GetAttribDevelopInfo();
  	local bDeveloped = 0;
  	for _, nValue in pairs(tbDevelopInfo or {}) do
  		if nValue > 0 then
  			bDeveloped = 1;
  			break;
  		end
  	end
  	return bDeveloped;
  end
  
  
  function Item:GetDevelopInheritGradeInfo(pSrcItem, pDstItem)
  	local nSrcDevGrade = pSrcItem.nDevelopGrade;
  	if not self.tbDevelopGradeSetting or 
  		not self.tbDevelopGradeSetting[nSrcDevGrade] or
  		not self.tbDevelopGradeSetting[1] then
  		return;
  	end
  	
  	local nSrcGradeIndex, nDstGradeIndex = 0, 0;
  	local szSrcGDPL = pSrcItem.SzGDPL();
  	local szDstGDPL = pDstItem.SzGDPL();
  	for i, szItemId in pairs(self.tbDevelopGradeSetting[nSrcDevGrade] or {}) do
  		if szItemId == szSrcGDPL then
  			nSrcGradeIndex = i;
  			break;
  		end
  	end
  	
  	for i, szItemId in pairs(self.tbDevelopGradeSetting[1] or {}) do
  		if szItemId == szDstGDPL then
  			nDstGradeIndex = i;
  			break;
  		end
  	end
  	
  	local szSrcGradeInfo = self.tbDevelopGradeSetting[1][nSrcGradeIndex];
  	local szDstGradeInfo = self.tbDevelopGradeSetting[nSrcDevGrade][nDstGradeIndex];
  	
  	local tbSrcGradeInfo = Lib:SplitStr(szSrcGradeInfo or "");
  	local tbDstGradeInfo = Lib:SplitStr(szDstGradeInfo or "");
  	
  	for i, v in pairs(tbSrcGradeInfo) do
  		tbSrcGradeInfo[i] = tonumber(v);
  	end
  	for i, v in pairs(tbDstGradeInfo) do
  		tbDstGradeInfo[i] = tonumber(v);
  	end
  	
  	return tbSrcGradeInfo, tbDstGradeInfo;	
  end
  
  
  -- 需要源道具10%养成期望价值量所对应的材料数量
  function Item:GetDevelopInheritNeed(pSrcItem)
  	local nDevelopGrade = pSrcItem.nDevelopGrade;
  	
  	local nValue = 0;
  	for i = 1, nDevelopGrade - 1 do 
  		nValue = nValue + self.tbGradeExpectValue[i];
  	end
  	
  	local tbInfo = pSrcItem.GetAttribDevelopInfo();
  	for i, nLevel in pairs(tbInfo) do
  		for j = 1, nLevel do
  			nValue = nValue + self.tbDevelopValueSetting[nDevelopGrade][j];
  		end
  	end
  	
  	local nSuffLevel = nDevelopGrade;
  	if self:IsItemDeveloped(pSrcItem) == 0 then
  		nSuffLevel = nSuffLevel - 1;
  	end
  	nSuffLevel = nSuffLevel > 0 and nSuffLevel or 1;	
  	
  	local tb = {self.tbDevStuffGDP[1], self.tbDevStuffGDP[2], self.tbDevStuffGDP[3], nSuffLevel};
  	local tbItemInfo = KItem.GetItemBaseProp(unpack(tb));
  	local nCount = math.ceil(nValue * (100 - self.DEV_PEEL_RET_RATE)/tbItemInfo.nValue / 100);
  	table.insert(tb, nCount);
  	
  	-- 一个对应等级的材料
  	return { tb };
  end
  ----------------------------------------------------解绑------------------------------------------------------
  function Item:UnBindDevelopEquip(pItem)
  	if self:CheckDevelopEquipUnBind(pItem) == 0 then
  		return 0;
  	end
  	
  	-- 消耗
  	local tbNeed = self:GetDevelopUnBindNeed();
  	if not tbNeed or self:ConsumeItems(tbNeed, Player.emKLOSEITEM_DEVELOP_UNBIND, pItem.IsBind()) == 0 then
  		return 0, "Trừ nguyên liệu thất bại"
  	end
  	
  	-- 清除所有任务数据
  	local tbTaskData = self:GetItemTaskData(pItem);
  	self:ClearItemTaskData(pItem);	-- 这个不会失败
  	
  	-- 剥离
  	local nRet = pItem.Regenerate(
  		pItem.nGenre, 
  		pItem.nDetail,
  		pItem.nParticular, 
  		pItem.nLevel,
  		pItem.nSeries,
  		0,				-- 强化次数清0
  		pItem.nLucky,
  		tbNewGenInfo,
  		0,
  		pItem.dwRandSeed,
  		pItem.nStrengthen);
  	
  	if nRet == 0 then
  		self:SetItemTaskDataTable(pItem, tbTaskData);
  		Dbg:WriteLog("DevelopUnBind", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, "Regenerate đạo ** thất bại!");
  		return 0;
  	end
  	
  	pItem.Bind(0);	-- 不绑
  	return 1;
  end
  
  
  function Item:CheckDevelopEquipUnBind(pEquip)
  	if pEquip.IsDevelopEquip() == 0 then
  		return 0;
  	end
  	
  	if pEquip.IsBind() == 0 then
  		return 0, "Trang bị này không khóa!";
  	end
  	
  	local tbNeed = self:GetDevelopUnBindNeed();
  	local nRet, szDesc = self:IsMaterialEngouh(tbNeed);
  	if nRet == 0 then
  		return 0, "Nguyên liệu không đủ";
  	end
  	
  	return 1;
  end
  
  
  function Item:GetDevelopUnBindNeed()
  	
  end
  
  
  --------------------------------------------------胚子兑换---------------------------------------------------------
  function Item:PlatinumRawExchange(pItem)
  	if me.CountFreeBagCell() < 1 then
  		return 0, "Hãy chừa ít nhất 1 ô trong túi";
  	end
  	
  	local nRet, var = self:CalcRawExchangeResult(pItem);
  	if nRet == 0 then
  		me.Msg(var);
  		return 0;
  	end
  	
  	local tbRet = var;
  	--结果数量不能是0
  	if tbRet[1][5] == 0 then
  		me.Msg("Số lượng không đúng, không thể đổi.");
  		return 0;
  	end
  	
  	-- 设置数量为0了会自动删除
  	local nCostCount = pItem.nCount - tbRet[2][5];
  	local szOldGDPL = pItem.SzGDPL("_");
  	if pItem.SetCount(tbRet[2][5], Player.emKLOSEITEM_RAW_EXCHAGE) == 0 then
  		me.Msg("Hệ thống bị lỗi.");
  		return 0;
  	end
  	
  	me.AddStackItem(tbRet[1][1], tbRet[1][2], tbRet[1][3], tbRet[1][4], nil, tbRet[1][5], Player.emKITEMLOG_TYPE_RAW_EXCHANGE);	
  	
  	-- 埋点
  	local szLog = string.format("%s,%d,%d_%d_%d_%d,%d", szOldGDPL, nCostCount,unpack(tbRet[1]));
  	StatLog:WriteStatLog("stat_info", "platinum","use_change", me.nId, szLog);
  	
  	return 1;	
  end
  
  
  function Item:CalcRawExchangeResult(pItem)
  	if true then
  		return 0, "Chức năng sắp mở, xin hãy đợi!";
  	end
  	
  	local nRet, var = self:CheckDevelopCommon()
  	if nRet == 0 then
  		return nRet, var;
  	end
  	
  	if pItem.szClass ~= self.RAW_CLASS then
  		return 0, "Chỉ có phôi vũ khí Thần Sa mới có thể đổi";
  	end
  	
  	local tbRet = {};
  	local nExchangeCount = math.floor(pItem.nCount/2);
  	local nBalance = pItem.nCount%2;
  	
  	if nExchangeCount <= 0 then
  		return 0, "Hãy đặt vào 2 phôi trở lên";
  	end
  	
  	-- 兑换结果
  	tbRet[1] = {unpack(self.tbRawExchange[pItem.nParticular])};
  	table.insert(tbRet[1], nExchangeCount);
  	-- 剩余数理
  	tbRet[2] = {pItem.nGenre, pItem.nDetail, pItem.nParticular, pItem.nLevel, nBalance};	
  	
  	return 1, tbRet;
  end
  --------------------------------------------------材料拆解---------------------------------------------------------
  function Item:BreakupDevStuff(pItem)
  	local nRet, var, var2 = self:CalcDevStuffBreakResult(pItem);
  	if nRet == 0 then
  		me.Msg(var);
  		return 0;
  	end
  	
  	local nCostMoney = self:CalcDevStuffBreakCost(pItem.nCount);
  	if nCostMoney > me.nCashMoney then
  		me.Msg("Bạc không đủ.");
  		return 0;
  	end
  	
  	local tbRes = var;
  	local nNeedCell = var2;
  	-- 背包空间
  	if me.CountFreeBagCell() < nNeedCell then
  		me.Msg(string.format("Cần %d ô túi trống", nNeedCell));
  		return 0;
  	end	
  	
  	if me.CostMoney(nCostMoney, Player.emKPAY_DEVSTUFF_BREAKUP) ~= 1 then
  		return 0;
  	end
  	
  	local szLog = string.format("%s,%d", pItem.SzGDPL("_"), pItem.nCount);
  	local bBind = pItem.IsBind();
  	if pItem.Delete(me, Player.emKLOSEITEM_DEV_STUFF_BREAKUP) ~= 1 then
  		return 0;
  
  
  	end
  	
  	-- 设置时间、绑定类型??
  	local tbItemInfo = {};
  	tbItemInfo.bForceBind = bBind;
  	me.AddStackItem(tbRes[1], tbRes[2], tbRes[3], tbRes[4], tbItemInfo, tbRes[5], Player.emKITEMLOG_TYPE_DEV_STUFF_BREAKUP);
  	
  	-- 埋点
  	szLog = szLog..string.format(",%d_%d_%d_%d,%d", unpack(tbRes));
  	StatLog:WriteStatLog("stat_info", "platinum","demote", me.nId, szLog);
  	
  	return 1;
  end
  
  
  function Item:CalcDevStuffBreakResult(pItem)
  	local nRet, var = self:CheckDevelopCommon()
  	if nRet == 0 then
  		return nRet, var;
  	end
  	
  	if pItem.szClass ~= self.DEV_STUFF_CLASS or
  		pItem.nLevel < 2 then
  		return 0, "Hãy đặt vào nguyên liệu cấp 2 trở lên";
  	end
  	
  	local tbRet = {pItem.nGenre, pItem.nDetail, pItem.nParticular, pItem.nLevel - 1, pItem.nCount * 3};
  	local nNeedCell = KItem.GetNeedFreeBag(tbRet[1], tbRet[2], tbRet[3], tbRet[4], nil, tbRet[5]);
  	
  	return 1, tbRet, nNeedCell;
  end
  
  
  function Item:CalcDevStuffBreakCost(nCount)
  	return nCount * 2 * self.DEV_STUFF_BREAK_PRICE;		-- 相当于产生了两个低级材料
  end
  
  
  --------------------------------------------------养成剥离---------------------------------------------------------
  function Item:GetDevPeelRet(pItem)
  	local nDevGrade = pItem.nDevelopGrade;
  	
  	local nValue = 0;
  	local tbRet = {};
  	for i = 1, nDevGrade -1 do
  		nValue = self.tbGradeExpectValue[i] * self.DEV_PEEL_RET_RATE/100;
  		local tbItemInfo = KItem.GetItemBaseProp(self.tbDevStuffGDP[1], self.tbDevStuffGDP[2],self.tbDevStuffGDP[3], i);
  		tbRet[i] = math.floor(nValue/tbItemInfo.nValue);
  	end
  	
  	nValue = 0;
  	local tbInfo = pItem.GetAttribDevelopInfo();
  	for i, nLevel in pairs(tbInfo) do
  		for j = 1, nLevel do
  			nValue = nValue + self.tbDevelopValueSetting[nDevGrade][j];
  		end
  	end
  	nValue = nValue * self.DEV_PEEL_RET_RATE/100;
  	local tbItemInfo = KItem.GetItemBaseProp(self.tbDevStuffGDP[1], self.tbDevStuffGDP[2],self.tbDevStuffGDP[3], nDevGrade);
  	tbRet[nDevGrade] = math.floor(nValue/tbItemInfo.nValue);
  	
  	return tbRet;
  end
  
  
  function Item:DevelopPeel(pItem)
  	local nRet, var1, var2, nSupperDevEquip = Item:CheckCanDevPeel(pItem);
  	if nRet ~= 1 then
  		me.Msg(var1);
  		return 0;
  	end
  	
  	local tbRet, tbResGDPL = var1, var2;
  	local szOldGDPL = pItem.SzGDPL("_");
  	local nOldDevGrade = pItem.nDevelopGrade;
  	
  	-- 剥离装备
  	local tbAttribDevInfo = pItem.GetAttribDevelopInfo();
  	local tbNewInfo = {};
  	for i, v in pairs(tbAttribDevInfo) do
  		tbNewInfo[i] = 0;
  	end
  	pItem.SetAttribDevelopInfo(-1, tbNewInfo);
  	-- 重随属性
  	local tbNewGenInfo = pItem.GetGenInfo();
  	if pItem.nDevelopGrade > 1 then		-- 1档以上的武器重随属性类型
  		tbNewGenInfo = self:GetRegenInfo(
  			pItem, 1, Item.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_ID		-- 随机属性类型,等级不变化
  		);
  	end
  	if not tbNewGenInfo then
  		return 0;
  	end
  	
  	local szGenInfoLog = string.format("%s%s, thuộc tính trước khi tách: %s, sau khi tách: %s.", pItem.szName, pItem.szGUID,
  		self:GetRegenInfoLog(pItem.GetGenInfo(), pItem.nDevelopGrade), 
  		self:GetRegenInfoLog(tbNewGenInfo, 1) );
  			
  	
  	
  	local nRet = pItem.Regenerate(
  		tbResGDPL[1], 
  		tbResGDPL[2], 
  		tbResGDPL[3], 
  		tbResGDPL[4], 
  		pItem.nSeries,
  		pItem.nEnhTimes,
  		pItem.nLucky,
  		tbNewGenInfo, --pItem.GetGenInfo(),
  		0,
  		pItem.dwRandSeed,
  		pItem.nStrengthen);
  	if nRet ~= 1 then
  		pItem.SetAttribDevelopInfo(-1, tbAttribDevInfo);
  		local szLog = string.format("Tách dưỡng thành trang bị [%s] thất bại, %s", pItem.szName, szGenInfoLog);
  		Dbg:WriteLog("DevelopPeel", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, "Regenerate vật phẩm thất bại,"..szLog);
  		return 0;
  	end
  	
  	-- 移除buff
  	if nOldDevGrade >= self.DEVELOP_PEEL_LIMIT_GRADE or nSupperDevEquip == 1 then
  		self:RemoveEnhBuff();
  	end
  	self:SetDevEquipUpGradeFaildTimes(pItem, 0);
  	
  	-- 埋点
  	local szLog = szOldGDPL;
  	local bBind = Item:ShouldStuffBind(pItem);
  	-- 添加返还材料
  	for nLevel, nCount in pairs(tbRet) do
  		if nCount > 0 then
  			me.AddStackItem(self.tbDevStuffGDP[1], self.tbDevStuffGDP[2], self.tbDevStuffGDP[3], 
  				nLevel, {bForceBind=bBind}, nCount, Player.emKITEMLOG_TYPE_DEVELOP_PEEL);
  			szLog = szLog..string.format(",%d_%d_%d_%d,%d", self.tbDevStuffGDP[1], self.tbDevStuffGDP[2], 
  				self.tbDevStuffGDP[3], nLevel, nCount);
  		end
  	end
  	StatLog:WriteStatLog("stat_info", "platinum","peer_off", me.nId, szLog);
  	
  	Dbg:WriteLog("DevelopPeel", "Tên: "..me.szName, "Tài khoản: "..me.szAccount, "Tách thành công,"..szGenInfoLog);
  	
  	self:ApplyDevelopLadder(pItem);
  	
  	return 1;
  end
  
  
  function Item:GetDevPeelResItem(pItem)
  	local nDevGrade = pItem.nDevelopGrade;
  	
  	if not self.tbDevelopValueSetting or 
  		not self.tbDevelopGradeSetting[1] or
  		not self.tbDevelopGradeSetting[nDevGrade] then
  		return;
  	end
  	
  	local szGDPL = pItem.SzGDPL();
  	local nFindIndex = nil;
  	for i, szItemId in pairs(self.tbDevelopGradeSetting[nDevGrade]) do
  		if szItemId == szGDPL then
  			nFindIndex = i;
  		end
  	end
  	
  	if not nFindIndex then
  		return;
  	end
  	
  	local szItemId = self.tbDevelopGradeSetting[1][nFindIndex];
  	if not szItemId then
  		return;
  	end
  	
  	local tbGDPL = Lib:SplitStr(szItemId);
  	for i, value in pairs(tbGDPL) do
  		tbGDPL[i] = tonumber(value);
  	end
  	
  	return tbGDPL;
  end
  
  
  -- 判断该装备是否可剥离,可剥离的话,会返回结果信息
  function Item:CheckCanDevPeel(pItem)
  	local nRet, var = self:CheckDevelopCommon()
  	if nRet == 0 then
  		return nRet, var;
  	end
  	
  	if pItem.IsDevelopEquip() == 0 then
  		return 0, "Hãy đặt vào vũ khí Thần Sa đã dưỡng thành";
  	end
  	
  	if self:IsItemDeveloped(pItem) == 0 and pItem.nDevelopGrade == 1 then
  		return 0, "Vũ khí này không thể tách";
  	end
  	
  	-- 3档以上的装备剥离需要申请
  	if pItem.nDevelopGrade >= self.DEVELOP_PEEL_LIMIT_GRADE then
  		local nRet, var = self:CheckDevelopPeelTime("Tách dưỡng thành vũ khí Thần Sa cực phẩm");
  		if nRet ~= 1 then
  			return nRet, var;
  		end
  	end
  
  
  --	if pItem.IsEquipHasStone() == 1 then
  --		return 0, "参与养成剥离的武器不能带有宝石";
  --	end
  	
  	local tbRet = self:GetDevPeelRet(pItem);
  	if not tbRet then
  		return 0, "Không thể nhận thông tin tách của đạo ** này";
  	end
  	
  	local nNeed = 0;
  	for _, nCount in pairs(tbRet or {}) do
  		if nCount > 0 then
  			nNeed = nNeed + 1;
  		end
  	end
  	if me.CountFreeBagCell() < nNeed then
  		return 0, "Túi đầy, cần "..nNeed.." ô túi trống.";
  	end
  	
  	local tbResGDPL = self:GetDevPeelResItem(pItem);
  	if not tbResGDPL then
  		return 0;
  	end
  	
  	-- 极品武器检查
  	local nSupperDevEquip = 0;
  	if MODULE_GAMESERVER then
  		nSupperDevEquip = self:IsSupperDevEquip(pItem);
  		if nSupperDevEquip == 1 then
  			local nRet, var = self:CheckDevelopPeelTime("Tách dưỡng thành vũ khí Thần Sa cực phẩm");
  			if nRet ~= 1 then
  				return 0, var or "";
  			end
  		end
  	end
  	
  	return 1, tbRet, tbResGDPL, nSupperDevEquip;
  end
  
  
  function Item:CheckDevelopPeelTime(szReason)
  	local nTime = me.GetTask(self.TASK_PEEL_APPLY_GID, self.TASK_PEEL_APPLY_TIME);
  	-- 没有申请过剥离
  	if nTime <= 0 then
  		return -1, string.format("Hãy gặp Dã Luyện Đại Sư xin phép %s", szReason);
  	
  	-- 申请过则判断时间是否在允许段内(申请3小时-剥离3小时)
  	else
  		-- 取申请时间差
  		local nDiffTime = GetTime() - nTime;
  		-- 出错的情况
  		if nDiffTime <= 0 then 
  			return -1;
  			
  		-- 已经申请还不能剥离
  		elseif nDiffTime <= self.VALID_PEEL_TIME then
  			return -1, string.format("Vẫn chưa tới thời gian %s, xin chờ chút.", szReason);
  			
  		-- 过了申请期
  		elseif nDiffTime >= self.MAX_PEEL_TIME then
  			me.SetTask(self.TASK_PEEL_APPLY_GID, self.TASK_PEEL_APPLY_TIME, 0);
  			return -1, string.format("Xin phép %s lần trước đã quá giờ, hãy xin phép lại.", szReason);
  		end
  	end
  	
  	return 1;
  end
  
  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -- 在背包中查找材料是否足够
  -- 注意:传参tbMaterial对同种GDPL的道具要合并,否则检查结果不一定正确
  -- bEquipBind 检查是否有足够的非绑定材料 不绑定的装备优先使用不绑定材料 如果使用绑定材料则需要提示
  function Item:IsMaterialEngouh(tbMaterial, bEquipBind)
  	if not tbMaterial or #tbMaterial == 0 then
  		return 0, "";
  	end
  	
  	bEquipBind = bEquipBind or 1;
  	local bBindTips = 0;
  	local tbBindMatCount = {};
  	local tbNoBindMatCount = {};
  	local nEnough = 0;
  	local szDesc = "";
  	local tbEnough = {};
  	-- 计算非绑定和绑定材料分别有多少
  	for i, tbItem in pairs(tbMaterial) do
  		local tbFind = me.FindItemInBags(unpack(tbItem, 1, 4));
  		tbNoBindMatCount[i] = tbNoBindMatCount[i] or 0;
  		tbBindMatCount[i] = tbBindMatCount[i] or 0;
  		for _, tbItem in pairs(tbFind) do
  			if tbItem.pItem.IsBind() == 0 then
  				tbNoBindMatCount[i] = tbNoBindMatCount[i] + tbItem.pItem.nCount;
  			else
  				tbBindMatCount[i] = tbBindMatCount[i] + tbItem.pItem.nCount;
  			end
  		end
  		szDesc = szDesc..string.format("<color=green>%d<color> <color=green>%s<color>", tbItem[5], KItem.GetNameById(unpack(tbItem, 1, 4)));
  		local nNeedCount = tbItem[5];
  		if bEquipBind == 0 and tbNoBindMatCount[i] < nNeedCount then
  			bBindTips = 1;
  		end
  		if tbBindMatCount[i] + tbNoBindMatCount[i] >= nNeedCount then
  			nEnough = nEnough + 1;
  		end
  	end
  	local bEnough = 0;
  	if nEnough >= Lib:CountTB(tbMaterial) then
  		bEnough = 1;
  	end
  	
  	return bEnough, szDesc, bBindTips;
  end
  
  
  -- 参数同上
  -- bBind = 0 优先消耗不绑定的材料 不足的时候才消耗绑定的材料
  -- bBind = 1 优先消耗绑定的材料 不足的时候才消耗绑定的材料
  function Item:ConsumeItems(tbNeed, eWay, bBind)
  	if not tbNeed then
  		return 0;
  	end
  	
  	eWay = eWay or Player.emKLOSEITEM_DEVELOP_ATTRIB;
  	bBind = bBind or 1;
  	local bWithBind = bBind or 0;
  	local nAllNeed = 0;
  	local nConsumed = 0;
  	for _, tbItem in pairs(tbNeed or {}) do
  		local tbFind = me.FindItemInBags(unpack(tbItem, 1, 4));
  		if not tbFind or #tbFind == 0 then
  			return 0;
  		end
  		nAllNeed = tbItem[5];
  		nConsumed = nConsumed + nAllNeed;
  		for _, tbItemInfo in pairs(tbFind) do
  			local pItem = tbItemInfo.pItem;
  			local nCount = pItem.nCount;
  			if bBind == pItem.IsBind() then
  				if nCount > nAllNeed then
  					local bRet = pItem.SetCount(nCount - nAllNeed, eWay) or 0;
  					if bRet == 1 then
  						nAllNeed = 0;
  					end
  				else
  					if pItem.Delete(me, eWay) == 1 then
  						nAllNeed = nAllNeed - nCount;
  					end
  				end
  			end
  		end
  		if nAllNeed > 0 then
  			bWithBind = 1;
  			for _, tbItemInfo in pairs(tbFind) do
  				local pItem = tbItemInfo.pItem;
  				local nCount = pItem.nCount;
  				if bBind ~= pItem.IsBind() then
  					if nCount > nAllNeed then
  						local bRet = pItem.SetCount(nCount - nAllNeed, eWay) or 0;
  						if bRet == 1 then
  							nAllNeed = 0;
  						end
  					else
  						if pItem.Delete(me, eWay) == 1 then
  							nAllNeed = nAllNeed - nCount;
  						end
  					end
  				end
  			end
  		end
  		if nAllNeed > 0 then
  			return 0;
  		end
  	end
  	
  	return 1, bWithBind, nConsumed;
  end
  
  
  function Item:GetRegenInfo(pItem, nDestDevGrade, nGenFlag)
  	local nPhyType, nPvType = self:GetDevelopAttribType(pItem);
  	if not nPhyType or not nPvType then
  		return;
  	end
  	
  	if nGenFlag < self.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_ID or 
  	  nGenFlag > self.DEVELOP_REGEN_ATTRIB_LEV then
  	  	return;
  	end
  	
  	local tbNewGenInfo = KItem.ReGenerateDevelopBaseAttrib(
  		nGenFlag,
  		pItem.nSeries,
  		nPhyType,
  		nPvType,
  		nDestDevGrade,
  		pItem.GetGenInfo(),
  		{},
  		0
  	);
  	return tbNewGenInfo;
  end
  
  
  function Item:GetRegenInfoLog(tbInfo, nGrade)
  	local szLog = "";
  	
  	if nGrade ~= -1 then
  		for i = 1, 8 do 
  			if i ~= 1 then
  				szLog = szLog..",";
  			end
  			local nValue = tbInfo[i + 1] or 0;
  			if nValue == 0 then
  				szLog = szLog.."0_0";
  			else
  				local nId = Lib:LoadBits(nValue, 16, 31);
  				local nInitRand = Lib:LoadBits(nValue, 8, 15);
  				local nInitLevel = self:GetDevelopRandLevel(nInitRand, nGrade);			
  				szLog = szLog..string.format("%d_%d", nId, nInitLevel);
  			end
  		end
  	else
  		for nIndex, data in pairs(tbInfo) do
  			szLog = szLog..string.format(",%d_%d", nIndex, data);
  		end
  	end
  	
  	return szLog;
  end
  
  
  function Item:GetDevelopAttribType(pItem)
  	if pItem.IsDevelopEquip() == 0 and pItem.IsDevelopStone() == 0 then
  		return;
  	end
  	
  	local nGenInfo = pItem.GetGenInfo(1);
  	local nPhyType = Lib:LoadBits(nGenInfo, 8, 15);
  	local nPvType = Lib:LoadBits(nGenInfo, 0, 7);
  	
  	return nPhyType, nPvType;
  end
  
  
  -- 生成成长属性的类型
  -- nPhyType:1内功,2外功,0不限
  -- nPvType:1 pvp, 2 pve 
  function Item:GenDevelopAttribType(nPhyType, nPvType)
  	local nType = 0;
  	nType = Lib:SetBits(nType, nPhyType, 8, 15);
  	nType = Lib:SetBits(nType, nPvType, 0, 7);
  	return nType;
  end
  
  
  function Item:GetDevelopEquipFeatureDesc(pItem)
  	if pItem.IsDevelopEquip() == 0 and pItem.IsDevelopStone() == 0 then
  		return;
  	end
  	
  	local nPhyType, nPvType = self:GetDevelopAttribType(pItem);
  	
  	local szPhyType = self.tbPhyTypeStr[nPhyType];
  	local szPvType = self.tbPvTypeStr[nPvType];
  	
  	return szPhyType, szPvType;
  end
  
  
  function Item:GetDevelopAttribInitLevel(pItem, nIndex)
  	local nValue = pItem.GetGenInfo(nIndex + 1);	-- 要加1,属性是从2开始的
  	local nInitRand = Lib:LoadBits(nValue, 8, 15);
  	local nInitLevel = self:GetDevelopRandLevel(nInitRand, pItem.nDevelopGrade);
  	return nInitLevel;
  end
  
  
  function Item:GetDevelopAttribSettingId(pItem, nIndex)
  	local nValue = pItem.GetGenInfo(nIndex + 1);	-- 要加1,属性是从2开始
  	return Lib:LoadBits(nValue, 16, 31);
  end
  
  
  function Item:AddDevelopEquip(g,d,p,l,s, phy, pv, eWay)
  	local tbGenInfo = self:InitGenerateInfo(s, phy, pv);
  	local tbItemInfo = {};
  	tbItemInfo.tbGenInfo = tbGenInfo;
  	tbItemInfo.nSeries = s or -1;
  	local pItem = me.AddItemEx(g,d,p,l, tbItemInfo, eWay);
  	if pItem then
  		self:ApplyDevelopLadder(pItem);
  	end
  	return pItem;
  end
  
  
  function Item:InitGenerateInfo(s, phy, pv)
  	if not s then
  		s = -1;
  	end	
  	if not phy then
  		phy = 1;
  	end
  	if not pv then
  		pv = 1;
  	end
  
  
  	local tbGenInfo = {};
  	for i = 1, 12 do
  	  tbGenInfo[i] = 0;
  	end
  	tbGenInfo[1] = self:GenDevelopAttribType(phy,pv);
  	return tbGenInfo;
  end
  
  
  -- 开启材料宝箱
  function Item:RandDevStuff()
  	local tbRate = self.tbDevStuffRandRate;
  	
  	local nToday = Lib:GetLocalDay(GetTime());
  	local nOpenDay = Lib:GetLocalDay(Lib:GetDate2Time(self.DEV_OPEN_DAY));
  	local nDay = nToday - nOpenDay;
  	local nDay = nDay > 137 and 137 or nDay;
  	local tbNow = self:CalcDevStuffRateReduction(tbRate, nDay);
  		
  	local nSumRate = 0;
  	for i, nRate in pairs(tbNow) do
  		nSumRate = nSumRate + nRate;
  	end
  	
  	local nRand = MathRandom(nSumRate);
  	for i, nRate in pairs(tbNow) do
  		nRand = nRand - nRate;
  		if nRand <= 0 then
  			return i;
  		end
  	end
  end
  
  
  -- 计算当前随机权重
  function Item:CalcDevStuffRateReduction(tb, nPassDay)
  	local nMinLevel = 100;		-- 一个足够大的值,远大于系统当前的最大宝石等级
  	for nLevel, nDay in pairs(tb) do
  		if nMinLevel > nLevel then
  			nMinLevel = nLevel;
  		end
  	end
  	
  	local tbRet = {};
  	
  	-- 最低级的衰减,其它的不变
  	tbRet = Lib:CopyTB1(tb);
  	tbRet[nMinLevel] = math.ceil(tb[nMinLevel] - tb[nMinLevel] * nPassDay/self.DEV_STUFF_CALC_RATE);
  	if tbRet[nMinLevel] < 0 then
  		tbRet[nMinLevel] = 0;
  	end
  		
  	return tbRet;
  	
  end
  
  
  function Item:GetDevAttribDesc(pEquip, nIndex)
  	local szTitle, szDesc = "", "";
  	
  	local tbDevMass = pEquip.GetDevelopMass();
  	local tbMA = tbDevMass[nIndex];
  	local nDevLev = pEquip.GetAttribDevelopInfo(nIndex);
  	local nDevGrade = pEquip.nDevelopGrade;
  	local nAttribId = self:GetDevelopAttribSettingId(pEquip, nIndex);
  	local tbDevMASetting = KItem.GetDevelopMASetting(nAttribId);
  	if not tbDevMASetting then
  		return szTitle, szDesc;
  	end
  	
  	szTitle = string.format("<color=gold>%s<color>", tbDevMASetting.szDesc);
  	szDesc = string.format("<color=cyan>Cấp:<color> <color=gold>%d<color>\n%s\n", 
  		tbMA.nLevel, FightSkill:GetMagicDesc(tbMA.szName, tbMA.tbValue, nil, 1))
  	if (nDevGrade == Item.MAX_GRADE or nDevLev >= self.tbGradeMaxDevelop[nDevGrade]) then
  		szDesc = szDesc.."<color=red>Đã dưỡng thành cấp cao nhất<color>\n";
  	end
  	szDesc = szDesc.."\n";
  	
  	local nNextLev, szNext;
  	if tbDevMASetting.nGrowthType == Item.DEVELOP_GROWTH_SKIP then
  		szDesc = szDesc.."<color=cyan>Giá trị thuộc tính này chỉ thay đổi ở cấp đặc biệt\n<color>"
  		nNextLev = KItem.CalcDevAttribNextSkipPoint(nAttribId, tbMA.nLevel);
  		if not nNextLev then
  			szDesc = szDesc.."<color=cyan>Giá trị thuộc tính này sẽ không thay đổi<color>\n";
  		end
  		szNext = "<color=cyan>Điểm thay đổi kế: <color>"
  	else
  		nNextLev = tbMA.nLevel + 1;
  		szNext = "<color=cyan>Cấp kế: <color>";
  	end
  	
  	if nNextLev then
  		local tbNextMA = KItem.GetRandAttribInfo(nAttribId, nNextLev, 0, Item.MAGIC_VERSION_DEV);
  		local tbNextValue = {tbNextMA[1].nMin, tbNextMA[2].nMin, tbNextMA[3].nMin};
  		szDesc = szDesc..string.format("%s <color=gold>cấp %d<color>\n%s", szNext or "", nNextLev, 
  			FightSkill:GetMagicDesc(tbMA.szName, tbNextValue, nil, 1));
  	end
  			
  	return szTitle, szDesc;
  end
  
  
  -- 辰砂武器的攻击条数
  function Item:GetDevEquipAttackAtrCount(pItem)
  	if not pItem then
  		return 0;
  	end
  	
  	local nPhyType = self:GetDevelopAttribType(pItem);
  	if not nPhyType then
  		return 0;
  	end
  	
  	local nSeries = pItem.nSeries;
  	local nLevel = pItem.nDevelopGrade;
  	
  	local nAttackCount = 0;
  	for nIndex = 2, 4 + nLevel do
  		local nAttSettingId = self:GetDevelopAttribSettingId(pItem, nIndex - 1);
  		local bAttrackAtrrib = self:IsAttrackAtrrib(nSeries, nPhyType, nAttSettingId);
  		if bAttrackAtrrib == 1 then
  			nAttackCount = nAttackCount + 1;
  		end
  	end
  	
  	return nAttackCount;
  end
  
  
  -- 判断是否是大于4攻武器的
  function Item:IsSupperDevEquip(pItem)
  	if not pItem then
  		return 0;
  	end
  	
  	-- 有多少条攻击
  	local nAttackCount = self:GetDevEquipAttackAtrCount(pItem);
  	return nAttackCount >= 4 and 1 or 0;
  end
  
  
  -- 移出强化buff
  function Item:RemoveEnhBuff()
  	me.SetTask(self.TASK_PEEL_APPLY_GID, self.TASK_PEEL_APPLY_TIME, 0);
  	me.RemoveSkillState(1358);
  end
  
  
  -- 升级失败次数 
  function Item:GetDevEquipUpGradeFaildTimes(pItem)
  	if pItem then
  		local nValue = pItem.GetGenInfo(self.DEV_EQUIP_EXTREN_INDEX);
  		return Lib:LoadBits(nValue, 0, 7);
  	end
  end
  
  
  function Item:SetDevEquipUpGradeFaildTimes(pItem, nSetValue)
  	if pItem then
  		local nValue = pItem.GetGenInfo(self.DEV_EQUIP_EXTREN_INDEX);
  		nValue = Lib:SetBits(nValue, nSetValue, 0, 7);
  		pItem.SetGenInfo(self.DEV_EQUIP_EXTREN_INDEX, nValue);
  	end
  end
  Lần sửa cuối bởi thanhbinhphuoc; 01-07-2021 lúc 08:01 PM
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 2. #2
  Thành Viên Avatar của thangvovanhoa
  Tham gia ngày
  Nov 2020
  Bài gửi
  6
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  0  
  Thanked 0 Times in 0 Posts  
  kiếm thế 2 ít ai ưu chuộng lắm bạn ơi không nên dev làm gì
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 

 

Chủ đề tương tự

 1. [JX2] Hỏi về cách tăng máu cho thi
  Gửi bởi VIP_VIP trong mục Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 6
  Bài cuối: 12-13-2020, 07:31 PM
 2. xin cách tăng giảm máu (theo cấp) và thủ nhân vật
  Gửi bởi ldn2102 trong mục Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 11-24-2020, 11:39 PM
 3. Huệ nhãn tăng chính xác?
  Gửi bởi ak47tapban1 trong mục Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 5
  Bài cuối: 06-22-2020, 09:45 PM
 4. [JX] jx2 muốn tăng tiềm năng lên 3k
  Gửi bởi nghialt trong mục Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 6
  Bài cuối: 02-18-2020, 08:45 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài cuối: 11-09-2019, 01:49 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn có thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn có thể sửa bài viết của mình
 •  


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:25 AM
Powered by vBulletin® Version 4.2.0
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
CLBGAMEVIET không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.